Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 21 september 2015
gepubliceerd op 13 oktober 2015

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022357
pub.
13/10/2015
prom.
21/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2015. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11° ;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 21 september 2015, Besluit :

Artikel 1.Artikel 33 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt aangevuld met het volgende lid: "In afwijking van het eerste lid, mogen de getuigschriften voor verstrekte hulp in bijlage 1, 8, 10 en 26 van deze verordening die worden gebruikt in de vorm van kettingformulieren en het verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp bedoeld in bijlage 28 van deze verordening, bij wijze van overgangsregeling, door de zorgverleners worden gebruikt tot en met 31 december 2016 ."

Art. 2.Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2015.

Brussel, 21 september 2015.

De Leidend Ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, J. Verstraeten

^