Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 08 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014 betreffende de toegang en de promotie tot weddetrekkende functies

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040690
pub.
08/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014 betreffende de toegang en de promotie tot weddetrekkende functies (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014 betreffende de toegang en de promotie tot weddetrekkende functies.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017 Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014 betreffende de toegang en de promotie tot weddetrekkende functies (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2017 onder het nummer 139314/CO/328.01) 1. Toepassingsgebied Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest (PSC 328.01) en lid zijn van de Belgische Vereniging voor Gemeenschappelijk Stads- en Streekvervoer, en de werknemers die bij deze werkgevers zijn tewerkgesteld. 2. Toegang en promotie De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2014 omtrent "toegang en promotie tot weddetrekkende functies" met registratienummer 120314/CO/328.01 wordt opgeheven. 3. Geldigheidsduur en inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op de datum van ondertekening. Ze kan in haar geheel of artikelsgewijs door één van de partijen opgezegd worden mits het respecteren van een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het stads-en streekvervoer van het Vlaamse Gewest. 4. Neerlegging en registratie Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal met het oog op registratie neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^