Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 10 november 2017

Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatieaanvulling voor het jaar 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2017013990
pub.
10/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatieaanvulling voor het jaar 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten tot oprichting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid de departementale begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tem 124;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020441 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkelingen, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Gelet op de ministerraad van 10 maart 2017 betreffende Persopoint (punt 10) om de overdracht van de kredieten voor 2017 te beperken tot 9/12;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 juli 2017;

Overwegende dat het noodzakelijk is het hele bedrag van de dotatie 2017 ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatieaanvulling ten belope van een bedrag van negenentachtig duizend zesenvijftig euro (89.056 EUR) aan te rekenen op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2017 organisatie afdeling 59, programma 0, basisallocatie 59 02 4140 01, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Art. 2.De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 6, § 3.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^