Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2014
gepubliceerd op 03 september 2014

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, § 5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000527
pub.
03/09/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/22/2014000527/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, § 5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 19, § 5, vijfde lid, laatst gewijzigd bij de wet van 13 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002000512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming sluiten betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming;

Gelet op advies 55.903/2 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van onderhavig besluit dient te worden verstaan onder : 1° wet : de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;2° schuldenaar : de rechtspersonen of natuurlijke personen bedoeld in artikel 19, § 5, vijfde lid, van de wet;3° administratie : de Directie Private Veiligheid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken;4° bevoegde ambtenaar : de bevoegde ambtenaar bedoeld in artikel 19, § 2, van de wet. HOOFDSTUK II. - Modaliteiten en procedure tot het stellen van de bankwaarborg

Art. 2.§ 1. De schuldenaar stelt ten gunste van de Belgische overheid een financiële zekerheid tot waarborg van de betaling van de retributies en administratieve geldboetes verschuldigd met toepassing van de wet, bij één en dezelfde kredietinstelling.

De kredietinstelling verbindt zich, op verzoek en voor rekening van de schuldenaar, tot het onvoorwaardelijk waarborgen van de betaling, op eerste verzoek en ten gunste van de Belgische overheid, van iedere som tot een bedrag van 12.500 euro in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten. § 2. De kredietinstelling ondertekent een waarborgbrief als bewijs van het instellen van de bankwaarborg op eerste verzoek.

De waarborgbrief wordt opgesteld overeenkomstig het model bepaald in de bijlage bij onderhavig besluit.

De kredietinstelling maakt het origineel van de waarborgbrief over aan de administratie en een kopie aan de schuldenaar, binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de datum van de ondertekening van de waarborgbrief. HOOFDSTUK III. - Duur van de bankwaarborg

Art. 3.De bankwaarborg vangt aan op de datum van ondertekening van de waarborgbrief bedoeld in artikel 2, § 2.

Met uitzondering van het geval bedoeld in artikel 4, neemt de bankwaarborg een einde negen maanden na de datum waarop de vergunning of de erkenning geëindigd is.

Art. 4.De kredietinstelling kan, op eigen initiatief of op verzoek van de schuldenaar, beslissen om zich te ontdoen van haar verplichtingen.

In het geval bedoeld in het eerste lid is de volgende procedure van toepassing : 1° de kredietinstelling betekent haar beslissing via een aangetekend schrijven aan de administratie alsook aan de schuldenaar;2° de schuldenaar dient een bankwaarborg te herstellen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving bedoeld in 1°. In het geval bedoeld in het eerste lid wordt de kredietinstelling bevrijd van haar verplichtingen na een opzegtermijn van negen maanden te rekenen vanaf de datum van verzending aan de administratie van de brief bedoeld in het tweede lid, 1°. HOOFDSTUK IV. - Bevrijding van de bankwaarborg

Art. 5.§ 1. De bevoegde ambtenaar kan een beroep doen op de bankwaarborg tot het bedrag van 12.500 euro door middel van een verzoek tot betaling. § 2. De bevoegde ambtenaar doet het verzoek tot betaling per aangetekende brief.

De aangetekende brief wordt naar de kredietinstelling verzonden, op het correspondentieadres van de bevoegde dienst die vermeld is in de waarborgbrief, en vermeldt de volgende elementen : - de referentie van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de acte voor de aanwijzing van de bevoegde ambtenaar; - de referentie van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit houdende de vergunning of erkenning van de schuldenaar; - de begindatum en de voorziene einddatum van de vergunning of erkenning van de schuldenaar; - de referentie van de waarborg zoals vermeld in de waarborgbrief; - het bedrag waarvoor de kredietinstelling moet tussenkomen; - het bankrekeningnummer waarop de storting moet worden uitgevoerd; - de vermelding dat de verschuldigde boetes of retributies met toepassing van de wet niet binnen de vereiste termijnen werden betaald en dat de beroepsmogelijkheden voorzien in de wet zijn uitgeput.

In geval van opzegging van de bankwaarborg door de kredietinstelling zoals bedoeld in artikel 4, stuurt de bevoegde ambtenaar het verzoek tot betaling naar de kredietinstelling uiterlijk op de laatste dag van de opzeggingstermijn.

Art. 6.De betaling moet worden uitgevoerd binnen de vijf bankwerkdagen volgend op de ontvangst van het verzoek tot betaling. HOOFDSTUK V. - Aanvulling

Art. 7.In geval van gehele of gedeeltelijke afname op de bankwaarborg, is de volgende procedure toepasbaar : 1° de kredietinstelling brengt de schuldenaar ter kennis van de verrichte afneming;2° de schuldenaar is ertoe verplicht om de bankwaarborg te herstellen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de kennismaking bedoeld onder 1°. In het geval dat de schuldenaar de verplichting naleeft bedoeld onder 2° van het vorig lid, maakt de kredietinstelling het origineel van een nieuwe waarborgbrief over aan de administratie.Die nieuwe waarborgbrief vervangt integraal de vorige waarborgbrief.

In het geval dat de schuldenaar de bankwaarborg herstelt bij een andere kredietinstelling, informeert de schuldenaar hiervan de kredietinstelling die de vorige bankwaarborg heeft uitgebracht, per aangetekende brief. HOOFDSTUK VI. - Slot- en overgangsbepalingen

Art. 8.De schuldenaars die op de datum van de inwerkingtreding van onderhavig besluit, een vergunning of erkenning hebben, moeten over een waarborgbrief beschikken overeenkomstig het model in bijlage van onderhavig besluit, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit.

In afwijking op het eerste lid moeten de schuldenaars die reeds een waarborgbrief hadden vóór de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit, slechts beschikken over een waarborgbrief overeenkomstig het model in bijlage van onderhavig besluit op het tijdstip van het verzoek tot hernieuwing van hun vergunning of erkenning.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De volgende wijzigingen worden aangebracht aan het koninklijk besluit van 13 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002000512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming sluiten betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming : 1° artikel 6, § 1, wordt opgeheven;2° artikel 7, 1°, wordt opgeheven;3° bijlage 3 wordt opgeheven.

Art. 11.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage Waarborgbrief Aan de Minister van Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid AUTONOME WAARBORG OP EERSTE VERZOEK IN HET KADER VAN DE WET VAN 10 APRIL 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten TOT REGELING VAN DE PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID Voor rekening van : (identificatie van de bewakingsonderneming, de beveiligingsonderneming, de onderneming voor veiligheidsadvies, de opleidingsinstelling of de onderneming tot organisatie van een interne bewakingsdienst: naam, adres van de sociale zetel en ondernemingsnummer), hierna aangewezen als de « schuldenaar » Bedrag van de waarborg : 12.500,00 euro Kredietinstelling-emittent : (identificatie van de kredietinstelling: naam, ondernemingsnummer, correspondentieadres van de bevoegde dienst), hierna aangewezen als « kredietinstelling » Referentienr. van de waarborg : De kredietinstelling verklaart kennis te hebben van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (hierna `de Wet'), zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van..., alsook van het koninklijk besluit van ... tot uitvoering van artikel 19, § 5 en artikel 20 van de Wet (hierna `het koninklijk besluit').

De kredietinstelling verbindt zich onvoorwaardelijk als garant om op eerste verzoek van de bevoegde ambtenaar, bedoeld in artikel 19, § 2 van de Wet, het gevorderde bedrag te betalen. Het bedrag waarvoor door de bevoegde ambtenaar om betaling wordt verzocht, mag het garantiebedrag niet overschrijden.

Wanneer de kredietinstelling een verzoek tot betaling ontvangt die de vermeldingen bevat zoals bepaald in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit, zal deze, binnen de vijf bankwerkdagen volgend op de ontvangst van het verzoek tot betaling, de betaling uitvoeren op het rekeningnummer dat door de bevoegde ambtenaar werd meegedeeld.

Alle betalingen gedaan door de bank op grond van deze garantie komen in mindering van het garantiebedrag.

De bankwaarborg vangt aan op de datum van ondertekening van deze waarborgbrief.

Op deze garantie zal slechts aanspraak kunnen gemaakt worden tot negen maanden na de datum waarop de vergunning of de erkenning is verlopen.

In het geval de vergunning of erkenning voortijdig beëindigd of ingetrokken wordt, zal slechts aanspraak kunnen gemaakt worden op de garantie tot negen maanden na de datum van de beëindiging of intrekking van de vergunning of van de erkenning.

De kredietinstelling kan deze garantie bovendien op elk ogenblik beëindigen mits naleving van de procedure bepaald in het koninklijk besluit. Na afloop van de opzegtermijn van negen maanden te rekenen vanaf de datum van de brief waarin de beslissing tot opzegging van de bankwaarborg wordt meegedeeld, kan niet langer aanspraak worden gemaakt op deze garantie, ongeacht of het origineel van de garantie aan de kredietinstelling al dan niet werd terugbezorgd. Conform de bepalingen van het koninklijk besluit dient de aangetekende brief waarin aanspraak wordt gemaakt op deze garantie, uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn verstuurd te worden.

Deze waarborg en het genot ervan zijn onoverdraagbaar.

Deze waarborg valt onder het Belgisch recht. In geval van geschil wordt exclusieve bevoegdheid gegeven aan de rechtbanken te Brussel.

Gedaan te (plaats), op (datum) De kredietinstelling (naam en handtekening) Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, § 5, vijfde lid, van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^