Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juli 2019
gepubliceerd op 05 augustus 2019

Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030795
pub.
05/08/2019
prom.
22/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/22/2019030795/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JULI 2019. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 11 juli 2019 betreffende diverse bepalingen in strafzaken (publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2018) bevat een aantal artikelen met betrekking tot de plaatsing in een transitiehuis in de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoerings-modaliteiten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de externe rechtspositie van personen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.

Op 30 juli 2018 werd een oproep aan kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met het oog op de uitbating van twee transitiehuizen. Het gaat om een pilootproject voor de duur van één jaar : een transitiehuis in Vlaanderen en één in Wallonië. Indien de evaluatie positief is, is het de bedoeling om het project uit te breiden naar 100 plaatsen over het hele land.

Aan het einde van de selectieprocedure, werd het project Sterkhuis (G4S Care NV, in samenwerking met Exodus Nederland) weerhouden voor zowel Vlaanderen (Mechelen) als Wallonië (Edingen) We hebben de eer dit besluit voor te leggen ter ondertekening aan uwe Majesteit teneinde aan G4S Care NV, in samenwerking met Exodus Nederland, een financiële tussenkomst in de vorm van een subsidie toe te kennen voor de exploitatie van deze transitiehuizen. Dit besluit bepaalt de betalingsmodaliteiten van deze subsidie, de rechtvaardigingsdocumenten die aan de FOD Justitie dienen te worden voorgelegd en definieert de subsidieerbare kosten.

De Vice-eerste minister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, K. GEENS

22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat van 22 mei 2003, inzonderheid op de artikelen 121-124;

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 van 21 december 2018, inzonderheid op hoofdstuk II, sectie 12 - Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoerings-modaliteiten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, artikel 9/2, § 3, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2018, artikel 70;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen ;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 houdende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot erkenning van een transitiehuis te Mechelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de Minister van Justitie, gegeven op 14 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 april 2019;

Gelet op het artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit uitgezonderd van een regelgevingsimpactanalyse;

Overwegende dat het, gezien de erkenning die is verleend aan het transitiehuis van Mechelen, het noodzakelijk is aan de exploitant de nodige subsidies toe te kennen voor de kosten die verbonden zijn aan de plaatsing.

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1) Transitiehuis: het transitiehuis zoals bepaald in artikel 9/2, § 1, van de wet externe rechtspositie;2) De exploitant: G4S Care NV, in samenwerking met Exodus Nederland.3) De verantwoordelijke: de verantwoordelijke van het transitiehuis zoals bepaald in artikel 30, § 1, van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis. HOOFDSTUK 2. -Financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen

Art. 2.Een toelage van 910.218,75 euro wordt toegekend aan de exploitant van het transitiehuis te Mechelen.

Deze toelage is een financiële tussenkomst voor de periode van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 voor de kosten verbonden aan de plaatsing van veroordeelden in een transitiehuis.

Deze wordt toegekend om te voorzien in de exploitatie van het transitiehuis te Mechelen, dewelke bij koninklijk besluit van 22 juli 2019 erkend werden als inrichtingen waar veroordeelden kunnen geplaatst worden om hun vrijheidsstraf te ondergaan.

Art. 3.§ 1. De toelagen voor de exploitatie van het transitiehuis te Mechelen worden uitbetaald als volgt: - eerste schijf: 546.131,25 euro (60%) - tweede schijf: 182.043,75 euro (20%) - derde schijf : 182.043,75 euro (20%) § 2. De eerste schijf wordt uitbetaald bij de inwerkingtreding van dit besluit. § 3. Vier maanden na de inwerkingtreding van dit besluit worden door de exploitant aan de Federale Overheidsdienst Justitie volgende stukken voorgelegd: - een overzicht van de gemaakte kosten per dag per veroordeelde; - een verslag betreffende de activiteiten van het transitiehuis gedurende de periode waarvoor een overzicht van gemaakte kosten wordt voorgelegd.

De tweede schijf wordt uitbetaald na aanvaarding van deze stukken door de Federale Overheidsdienst Justitie. § 4. Acht maanden na de inwerkingtreding van dit besluit worden door de exploitant aan de Federale Overheidsdienst Justitie de in § 3 genoemde stukken voorgelegd.

De derde schijf wordt uitbetaald na aanvaarding van deze stukken door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Art. 4.Worden uitsluitend aanvaard als subsidieerbare kosten: 1.) personeelskosten; 2.) kosten voor levensonderhoud van veroordeelden; 3.) werkingskosten; 4.) weddes en sociale lasten; 5.) telefoon- en communicatiekosten; 6.) kosten voor informatica; 7.) kosten voor huur, inrichting en onderhoud van gebouwen; 8.) kosten voor de organisatie van activiteiten en begeleiding van veroordeelden.

Art. 5.Alle facturen en overzichten van kosten worden door de verantwoordelijke voor echt verklaard, gedateerd en ondertekend.

De rechtvaardiging van de vrijstelling inzake btw moet op de facturen en overzichten van kosten vermeld worden.

Art. 6.Elke niet verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 8.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, K. GEENS

^