Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 1998
gepubliceerd op 03 augustus 1999

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de v.z.w. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling ter ondersteuning van een sensibiliseringscampagne rond duurzame productie en consumptie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022164
pub.
03/08/1999
prom.
22/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/22/1999022164/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de v.z.w. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling ter ondersteuning van een sensibiliseringscampagne rond duurzame productie en consumptie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, inzonderheid programma 26.58.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid artikel 22;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 december 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 1998;

Overwegende dat het « Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (V.O.D.O.) », met de steun van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van 1 december 1997 tot 31 oktober 1998, een project heeft uitgevoerd ter sensibilisering van de associatieve netwerken inzake de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling.

Overwegende dat, in het kader van dit project, discussiepapers werden opgesteld over de relatie tussen arbeid, eco-efficiëntie, eco-fiscaliteit en duurzame ontwikkeling en dat op basis daarvan een dialoog werd aangegaan met werkgevers- en werknemersorganisatie over deze thema's;

Overwegende dat, naast de sensibilisering van associatieve netwerken en de sociale partners, ook sensibiliering van de individuele consument en van het grote publiek in het algemeen voor de problematiek van duurzame productie- en consumptiepatronen noodzakelijk is;

Overwegende dat V.O.D.O. het voornemen heeft om, op basis van de resultaten van het eerste project, een sensibiliseringscampagne rond duurzame productie- en consumptiepatronen te organiseren;

Overwegende dat, krachtens de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor het einde van 1998 het eerste federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling zal worden gepubliceerd en dat voor het einde van 1999 een eerste federaal plan inzake duurzame ontwikkeling zal worden vastgesteld;

Overwegende dat de wet voorziet dat in de loop van 1999 een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd over het onderwerp van dit plan;

Overwegende dat het voor het welslagen van dit onderzoek en voor de goede voorbereiding van dit plan wenselijk is om een zo breed mogelijke maatschappelijke discussie over de thematiek van duurzame ontwikkeling op gang te brengen;

Overwegende dat de door V.O.D.O. voorgestelde sensibiliseringscampagne rond duurzame productie- en consumptiepatronen hiertoe zal bijdragen;

Overwegende dat deze campagne een wezenlijke bijdrage vormt tot de bewustmaking inzake leefmilieu;

Overwegende dat deze campagne zal gevoerd worden volgens de modaliteiten vastgelegd in de bijlage van dit koninklijk besluit;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 2 000 000 F aan te rekenen op het krediet van artikel 58.17.12.49 van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 1998, wordt toegekend aan de v.z.w. « Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (V.O.D.O.), Vlasfabriekstraat 11, te 1060 Brussel, als tussenkomst in de kosten van haar sensibiliseringscampagne rond duurzame productie- en consumptiepatronen.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde vereniging heeft zich ertoe verbonden deze bijdrage aan te wenden voor de realisatie, tussen 1 december 1998 en 30 november 1999, van haar programma van sensibiliserings- en informatie-activiteiten rond duurzame productie- en consumptiepatronen, volgens de modaliteiten vastgelegd in bijlage van dit koninklijk besluit.

Een definitief verslag van deze activiteiten zal vóór 1 december 1999 worden overgemaakt aan het Ministerie.

Art. 3.De toelage van 2 000 000 F wordt toegekend ter vergoeding van personeelspublicatie- en verspreidingskosten verbonden aan de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Het toegekende bedrag zal in twee schrijven worden betaald : - een eerste schijf van 920 000 F bij de aanvang van dit project; - het saldo van 1 080 000 F bij het beëindigen van het project zoals omschreven in bijlage van dit koninklijk besluit, en dit na voorlegging van de noodzakelijke verantwoordingsstukken voor het volledige bedrag van de toelage en na akkoord van de betoelagende instantie.

Art. 4.De storting van de toelage zal gebeuren op voorlegging van een schuldvordering met de handgeschreven vermelding « Gezien en goedgekeurd » en de bijhorende verantwoordingsstukken. Deze stukken dienen te worden overgemaakt aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst Studie en Coördinatie, Vesaliusgebouw, 7de verdieping, Pachecolaan 19, bus 5, 1010 Brussel.

Art. 5.Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris van Leefmilieu, J. PEETERS

Bijlage Bijlage bij het koninklijk besluit van 22 december 1998 houdende toekenning van een facultatieve toelagen aan de v.z.w. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling ter ondersteuning van een sensibiliseringscampagne rond duurzame productie en consumptie De sensibiliseringscampagne wordt opgevolgd door een begeleidingscommissie samengesteld uit : - een vertegenwoordiger van het Kabinet van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu; - een vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Diensten van het Leefmilieu; - een externe deskundige, aan te stellen in gezamenlijk overleg.

Deze commissie zal drie vergaderingen houden voor : - het opstarten van het project : eind december 1998; - de evaluatie van het tussentijds rapport : eind juni 1999; - de evaluatie van het eindrapport : eind november 1999.

Het project zal bestaan uit drie luiken : 1. Organisatie van een vormingsprogramme inzake duurzame productie- en consumptiepatronen.2. Publicatie van een brochure inzake duurzame productie en consumptiepatronen.3. De opvolging van de inspraakronde naar aanleiding van de publicatie van het voorontwerp van federaal plan duurzame ontwikkeling en verdere verspreiding van de brochure inzake duurzame productie en consumptiepatronen.1. Organisatie van een vormingsprogramma inzake duurzame productie en consumptie. Dit onderdeel van het project loopt van december 1998 tot november 1999.

Het vormingsprogramma wordt uitgewerkt in samenwerking met de erkende vormingsorganisatie I.T.E.C.O., Paleizenstraat 90, 1030 Brussel. De contactpersoon is de coördinator Luc Van de Walle.

A. Doelgroep : Er wordt gestreefd om de volgende verenigingen via hun kaderleden en plaatselijke trekkers het vormingspakket aan te bieden : - Bond Beter Leefmilieu (B.B.L.), koepel van de milieubeweging; - Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (N.C.O.S.), koepel van de derde wereldbeweging; - Oxfam Wereldwinkels (O.W.W.); - Netwerk; - Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (F.O.S.); - Broederlijk Delen en K.R.V. (Commissie Rechtvaardigheid en Vrede); - J.D.W., Jongeren en de wereld; - Vrede, Forum voor vredesaktie en de bredere vredesbeweging; - Plattelandsontwikkeling en Wervel.

B. Voorbereiding en uitwerking van het vormingsprogramma.

Het vormingsprogramma wordt voorbereid en uitgewerkt tijdens de periode van december 1998 tot en met februari 1999.

De grote lijnen van het programma worden daarbij vastgelegd, zijnde ondermeer : - de invulling en het belang van het begrip duurzame productie en consumptiepatronen; - analyse van de manier waarop duurzame productie en consumptie deel uitmaakt van de doelstelling van de betrokken organisatie; - voorstelling van de bevindingen van V.O.D.O. gebaseerd op het rapport « De magische driehoek »; - samenbundeling van de bevindingen in een reeds van aanbevelingen die tijden de inspraakronde, georganiseerd naar aanleiding van de publicatie van het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling, zullen worden gebruikt.

C. Organisatie van een vormingscyclus.

Deze vormingscyclus zal plaatshebben van maart 1999 tot en met september 1999.

Gezien de specificiteit van de verschillende verenigingen en het zoeken naar een interactieve vorming zal voorafgaand met de verantwoordelijke van de organisatie het vormingsvoorstel worden besproken en eventueel worden aangepast. Er wordt gestreefd naar een vorming van één dag.

D. Verwerking van de verzamelde gegevens.

Tijdens de periode van 15 juni 1999 tot oktober 1999 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een reeks van aanbevelingen.

E. Inspraakronde naar aanleiding van de publicatie van het vooronterp van federaal plan duurzame ontwikkeling.

De aanbevelingen die uit bovenvermelde vormingscyclus werden gedistilleerd, zullen worden aangewend tijdens de inspraakronde naar aanleiding van de publicatie van het voorontwerp van federaal plan duurzame ontwikkeling. Er zal tevens een oproep worden gelanceerd naar alle verenigingen voor actieve deelname aan die inspraakronde.

Dit deel van het project zal lopen van oktober 1999 tot november 1999, rekening houdende met het tijdschema van de betrokken inspraakronde.

Budget : Coördinatie : helft van de totale personeelskosten 540 000 Algemene werkingskosten : helft van de totale werkingskosten 125 000 Vormingsdagen : 15 000/dag (9 vormingsdagen en 1 dag voorbereiding) 150 000 Totaal eerste schijf 815 000 2. Publicatie van een brochure inzake duurzame productie en consumptiepatronen. Tijdens de periode van januari 1999 tot oktober 1999 zal de publicatie van de brochure worden voorbereid.

De inhoud van de brochure zal gebaseerd zijn op het rapport « De magische driehoek ». In klare taal, visueel sterk ondersteund door vele illustraties, wordt aangegeven dat een duurzame ontwikkeling nodig is en dat een aangepast productie- en consumptiepatroon vereist is. Daarbij wordt uiteengezet wat dit kan betekenen voor de arbeid, de eco-efficiëntie en de fiscaliteit.

Er wordt een brochure uitgegeven op 5 000 exemplaren, met volgende technische gegevens : Liggend A4, 20 pagina's, 4 kleurendruk, gerecycleerd en chloorvrij papier, geniet : drukkosten 120 000 lay-out 100 000 illustraties (5 000 per illustratie) 150 000 redactie 150 000 Een eerste versie wordt voorgelegd aan de begeleidingscommissie midden juni 1999. De definitieve publicatie wordt voorzien begin oktober 1999.

De verspreiding gebeurt via de verschillende ledenbladen waardoor de verzendingskosten tot een minimum beperkt blijven. Er wordt gestreefd naar eengelijktijdige verspreiding tijdens de maanden oktober en november.

Budget : Coördinatie van de publicatie (1/2 van de personeelskost) 540 000 Bijhorende werkingskosten 125 000 Brochure zelf 520 000 Totaal tweede schijf 1 185 000 3. Het opvolgen van de inspraakronde naar aanleiding van de publicatie van het voorontwerp van federaal plan duurzame ontwikkeling en verdere verspreiding van de brochure inzake duurzame productie en consumptiepatronen. Dit gedeelte van het project loopt van september 1999 tot november 1999.

De inspraakronde in opvolging van het voorontwerp van federaal plan duurzame ontwikkeling zal van nabij worden opgevolgd.

In samenwerking met het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (O.I.V.O.), als koepel van de verbruikersorganisaties,zal de bovenvermelde brochure worden voorgesteld aan de verschillende Vlaamse consumentenorganisaties, zoals ondermeer testaankoop, de verbruikersgroepen van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (S.V.V.), de Coöperatieve Verbruikersbeweging (C.V.B.), de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (B.G.J.G.), de Katholieke Arbeidersvrouwen (K.A.V.) en de Katholieke Werkliedenbond (K.W.B.). Er zal worden gestreefd om via de geëigende kanalen van deze organisaties (eigen ledenbladen, radio en/of t.v. programma's) aandacht te vragen voor de betrokken problematiek van duurzame productie- en consumptieprijzen. 4. Totaal budget. Personeel 1 080 000 loonkost (3/5) 700 000 halftijdse (aan te werven begin maart voor een periode van 9 maand) 380 000 Vorming 150 000 Werkinskosten (huur, telefoon, fax, e-mail) 250 000 Uitgave brochure 520 000 Totaal 2 000 000 Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, J. PEETERS

^