Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de koopkracht van de werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200643
pub.
28/08/2013
prom.
22/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de koopkracht van de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de koopkracht van de werknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011 Koopkracht van de werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2011 onder het nummer 106717/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Art. 2.In uitvoering van het sociaal akkoord 2009-2010 wordt aan de werknemers een éénmalige premie toegekend van maximum 250 EUR in 2011 en een éénmalige premie van maximum 250 EUR in 2012, elke bijkomende kost van welke aard dan ook voor de werkgever inbegrepen, met uitsluiting van de administratieve kosten.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op : - de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, die op basis van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers; - de werknemers die een onvoldoende aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen bij dezelfde werkgever hebben tijdens de referteperiode om recht te hebben op een premie van minstens 25 EUR.

Art. 4.§ 1. Deze premie wordt toegekend onder de vorm van ecocheque zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis en onder de voorwaarden bepaald in artikel 19quater van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969. § 2. Op ondernemingsniveau kan afgeweken worden van § 1 van dit artikel door de ecocheques te vervangen door de invoering van, of de verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques bedoeld in artikel 19bis van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969, of door middel van een gelijkwaardig, in hoofde van de werknemer individualiseerbaar voordeel op ondernemingsniveau.

Hiertoe dient op ondernemingsniveau uiterlijk vóór 30 november 2011 een overeenkomst te worden afgesloten tussen werknemers en werkgever.

Bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst vóór deze datum wordt de premie toegekend onder de vorm van ecocheques, zoals voorzien in artikel 4, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Het toekennen van afwijkende voordelen moet objectief aanwijsbaar zijn in hoofde van de werknemer en mag niet meer bedragen dan 250 EUR in 2011 en 250 EUR in 2012, elke bijkomende kost van welke aard dan ook voor de werkgever inbegrepen, met uitsluiting van de administratieve kosten.

Art. 5.De berekening van de premie bedoeld in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst gebeurt in hoofde van de werknemer, op basis van de principes vervat in de artikelen 6 en 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, behoudens strijdige wettelijke of reglementaire bepalingen.

Art. 6.Voor het jaar 2011 wordt de referteperiode voor het berekenen van de premie bepaald op de periode van 1 december 2010 tot 30 november 2011. Voor het jaar 2012 wordt de referteperiode bepaald op de periode van 1 december 2011 tot 30 november 2012.

Art. 7.§ 1. Aan elke voltijdse werknemer, gedurende de volledige referteperiode verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt één keer per jaar een premie toegekend ter waarde van het maximumbedrag vermeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De premie voor de voltijdse werknemers die niet gedurende de hele referteperiode verbonden waren door een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt verhoudingsgewijs verminderd door toepassing van volgende formule : Maximumbedrag bepaald in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermenigvuldigd met het aantal volledige kalendermaanden gedekt door de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode, gedeeld door 12.

Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie berekend volgens de regels van toepassing op deeltijdse werknemers, bepaald in § 2 van dit artikel. Het bedrag van de premie is dan de som van beide resultaten. § 2. Werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid hebben recht op het maximumbedrag vastgesteld in artikel 2, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermenigvuldigd met het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode, gedeeld door 260 (312 voor de functies in de ondernemingen waar het voltijdse arbeidsregime zes dagen per week bedraagt).

Elke effectieve dagprestatie, of hiermee gelijkgesteld zoals bepaald in § 4 telt voor één dag, ongeacht de duur van de dagprestatie. § 3. De premie voor de gelegenheidswerknemers zoals gedefinieerd in artikel 31bis van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969, wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in § 2 voor de deeltijdse werknemers. § 4. Voor het berekenen van de premie dienen volgende dagen als gelijkgestelde dagen te worden beschouwd : de gelijkgestelde dagen vermeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, de dagen afwezigheid gedekt door loon dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen, de dagen tijdens de welke de uitvoering van arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolgde artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering, verlof om dwingende redenen zoals bedoeld in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van de Nationale Arbeidsraad, tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, bedoeld door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad, waarbij een tussenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt voorzien, de dagen van arbeidsduurvermindering of schorsing van de arbeidsovereenkomst in het kader van de maatregelen met betrekking tot tewerkstelling tijdens de crisis voorzien bij wet van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten en de dagen van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in het kader van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord en de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten. § 5. Het resultaat van de formules vermeld in artikel 7, § 1 en § 2, wordt afgerond op twee decimalen, met een maximum van 250 EUR in 2011 of 250 EUR in 2012. Als het derde decimaal lager is dan 5, wordt hiermee geen rekening gehouden. Is het derde decimaal gelijk of hoger dan 5, wordt het af te ronden decimaal met 1verhoogd. § 6. Voor het jaar 2011 worden de ecocheques toegekend in de maand december 2011, voor het jaar 2012 worden de ecocheques toegekend in december 2012.

Met uitzondering van de gelegenheidswerknemers worden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode de ecocheques toegekend bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk in de maand december die volgt op de maand waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. § 7. De nominale waarde van een ecocheque mag niet meer bedragen dan 10 EUR per cheque.

Art. 8.De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn op de lijst in bijlage bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis. Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van bovenvermelde lijst.

Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen worden afgegeven.

Art. 9.De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^