Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 01 december 2021

Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België, onder de vorm van concessionele Ieningen, aan de negentiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

bron
federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021034092
pub.
01/12/2021
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België, onder de vorm van concessionele Ieningen, aan de negentiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA19)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1964 houdende goedkeuring van het lidmaatschap van België in de Internationale Ontwikkelingsassociatie, Washington, 26 januari 1960;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen, artikel 414;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Financiën, gegeven op 13 augustus 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking, gegeven op 10 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 oktober 2021;

Op de voordracht van de vice-eersteminister en minister van Financiën en van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en op advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Volgende bedragen worden uitgeleend door België aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie, in het kader van de negentiende wedersamenstelling van de werkmiddelen: 2021: 82.510.000 euro 2022: 82.510.000 euro 2023: 82.500.000 euro Deze leningen zullen het voorwerp uitmaken van drie aparte leningsovereenkomsten tussen België en de Internationale Ontwikkelingsassociatie.

De bovengenoemde bedragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en 2023 worden betaald voor 15 juni van het betreffende jaar.

Art. 2.De bedragen vermeld in artikel 1 worden vastgelegd en vereffend na de jaarlijkse goedkeuring van de begroting door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Art. 3.De in artikel 1 vermelde bedragen worden verrekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting FOD Financiën, sectie 18, organisatieafdeling 61, activiteitenprogramma 18, basisallocatie 84.14.01

Art. 4.De betalingen zullen uitgevoerd worden op de voegende rekening: Begunstigde: IDA - World Bank Bank: BANK OF AMERICA N.A. LONDON SWIFT Code: BOFAGB22XXX IBAN: GB57BOFA16505062953015

Art. 5.De leningen zijn renteloos en worden toegekend voor een periode van 40 jaar met een gratieperiode van 10 jaar. De terugbetaling van de leningen aan de Federale Overheidsdienst Financiën zal semestrieel in gelijke schijven plaats vinden op het Budget of Rijksmiddelen, Titel II, sectie II, Hoofdstuk 18.

Art. 6.De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, M. KITIR

^