Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 maart 2023
gepubliceerd op 17 mei 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023030513
pub.
17/05/2023
prom.
21/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022 Stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector (Overeenkomst geregistreerd op 29 augustus 2022 onder het nummer 174726/CO/330)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van Wallonië : - de bejaardentehuizen; - de rust- en verzorgingstehuizen; - de serviceflats; - de dagverzorgingscentra; - de dagcentra; - de revalidatiecentra; - de initiatieven voor beschut wonen; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de overlegplatforms inzake palliatieve zorg; - de multidisciplinaire ondersteuningsteams in palliatieve verzorging.

Onder "werknemers" verstaat men : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 2.Context en doelstellingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst : - voert de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 uit voor de Waalse non-profitsector; - sluit aan op de gezamenlijke wil van de sociale partners om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, de sector aantrekkelijker te maken wat banen betreft, de aanwezigheid van werknemers bij de rechthebbenden te vergroten, in het bijzonder in tijden van personeelstekort, en om de kwaliteit van de zorg en begeleiding van personen te verbeteren; - heeft tot doel de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers die daar vragende partij voor zijn, te verbeteren in de zin van vast werk, contractuele arbeidstijd en overeenkomstige verloning.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35, gesloten op 27 februari 1981 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid, en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35bis, gesloten op 9 februari 2000 in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 3.Informatie aan de werknemers over vacatures § 1. Op het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst, bezorgt de werkgever de betreffende werknemer informatie over de artikelen 4 tot 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst alsook over de nadere regels voor het indienen van een kandidatuur. Die kennisgeving gebeurt door middel van het document en het formulier die als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn gevoegd.

Dit formulier moet als dusdanig niet worden beschouwd als een indiening van een kandidatuur voor alle openstellingen/uitbreidingen van werkposten. § 2. Wanneer er in de instelling vacatures zijn voor : - één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur, en/of; - één of meerdere voltijdse arbeidsovereenkomsten, en/of; - beschikbare arbeidsuren of bijkomende arbeidsuren, zal de werkgever dit voor elk van de gevallen schriftelijk bekend maken aan alle werknemers.

De bekendmaking veronderstelt dat alle werknemers er redelijkerwijze en tijdig kennis kunnen van nemen via een algemene personeelsmededeling (mailing, toegankelijk Intranet, website, affichering in een voor iedereen toegankelijk personeelslokaal,...).

De mededeling dient de elementen te bevatten die zijn vervat in het informatiedocument over de inhoud van deze collectieve arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in bovenstaande paragraaf 1, alsmede een herinnering aan de wijze waarop het huidige personeel zich kandidaat kan stellen.

Art. 4.Voorrangsrechten bij vacatures voor reeds in dienst zijnde werknemers § 1. Bij vacatures voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur wordt voorrang van aanwerving gegeven aan de werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (hetzij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, hetzij een vervangingsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur), voor zover de betrokken werknemer vragende partij is voor deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, en voor zover de betrokken werknemer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid. § 2. Bij de toekenning van een voltijdse arbeidsovereenkomst wordt voorrang van aanwerving gegeven aan deeltijdse werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming, voor zover de betrokken werknemer vragende partij is voor deze voltijdse arbeidsovereenkomst, en voor zover de betrokken werknemer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid. § 3. Bij de toekenning van beschikbare of van bijkomende arbeidsuren wordt voorrang van bijkomende toekenning of aanwerving gegeven aan deeltijdse werknemers die reeds in dienst zijn van de onderneming, voor zover de betrokken werknemer vragende partij is voor deze aanwerving of verhoging van zijn/haar contractuele arbeidstijd, en voor zover de betrokken werknemer voldoet aan de gestelde kwalificaties, competenties, organiseerbaarheid en beschikbaarheid.

Art. 5.Feedback aan de werknemer die zijn kandidatuur heeft ingediend Wanneer, in elk van de in artikel 4 vermelde prioriteiten, de kandidatuur, neergelegd in het kader van de procedure voorzien door de communicatie beschreven in artikel 3, van een reeds bij de werkgever in dienst zijnde werknemer niet voor aanwerving of toekenning wordt weerhouden, zal de werkgever de betrokken werknemer die zich kandidaat heeft gesteld, hierover persoonlijk schriftelijk informeren. Op vraag van de werknemer, moet hem uitleg bij de weigering worden verstrekt.

Art. 6.Informeren van de werknemersvertegenwoordiging De werkgever informeert de werknemersafvaardiging (de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging) over de toepassing van de artikelen 3 tot 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Die informatie is vervat in het recurrent punt betreffende de tewerkstelling zoals reeds bepaald in het kader van het sociaal overleg.

Art. 7.Bestaande of bijkomende afspraken § 1. De afspraken die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming reeds bestaan, blijven van kracht voor zover ze gunstiger zijn dan de bepalingen in deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Op niveau van de ondernemingen kunnen bijkomende specifieke afspraken gemaakt worden, evenwel zonder afbreuk te doen aan de basisprincipes van deze collectieve arbeidsovereenkomst en voor zover ze gunstiger zijn voor de werknemers.

Art. 8.Slotbepalingen § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2022 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. § 2. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, wat de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, de handtekeningen van de personen die ze sluiten in naam van de werknemersorganisaties enerzijds en in naam van de werkgeversorganisatie anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn goedgekeurd door de leden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022 betreffende de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten in de sector die valt onder het sociale akkoord van 28 mei 2021, beoogt de uitbreiding van de deeltijdse overeenkomsten naar voltijdse, en de overzetting van de overeenkomsten van bepaalde duur naar onbepaalde duur.

Daartoe bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst dat u zich kan kandidaat stellen voor een uitbreiding naar een voltijdse overeenkomst of naar een overeenkomst van onbepaalde duur via het formulier op de achterkant van deze informatie. Vanzelfsprekend staat het u vrij om andere officiële communicatiemiddelen te gebruiken (e-mail, brief,...).

Het is nuttig om in uw aanvraag meer toelichting te geven over de functie, het aantal uren, of de dienst(en) die uw voorkeur wegdragen,...

Op die basis heeft u voorrang ten opzichte van een externe indienstneming, op voorwaarde dat u uw kandidatuur heeft gesteld en u aan de criteria voldoet op het stuk van kwalificaties, competenties en de vereiste beschikbaarheid voor de organisatie van de dienst.

Zoals alle andere personeelsleden zult u op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden ter zake.

Als de werkgever u de voormelde voorrang niet kunnen geven heeft, moet hij u de reden daarvoor meedelen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector Formulier vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022 inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector Informatie betreffende de beschikbaarheid voor de uitbreiding van het aantal uren van een deeltijds overeenkomst of van een verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur in de vorm van een overeenkomst van onbepaalde duur Ik, ondergetekende (naam + voornaam) . . . . . verklaar te werken sinds (datum) . . . . . in de functie van . . . . . . . . . . en wens gebruik te maken van mijn recht op (aankruisen wat van toepassing is) : O Een uitbreiding van mijn deeltijdse overeenkomst* o Ik wens in aanmerking te worden genomen voor de volgende functies/afdeling(en) : . . . . . o Ik wens mijn overeenkomst uit te breiden tot maximaal . . . . . uur per week.

O Een verlenging van mijn overeenkomst van bepaalde duur in de vorm van een overeenkomst van onbepaalde duur Bijkomende toelichtingen : Datum ...../...../.....

Naam en handtekening . . . . . * Bent u onvrijwillig deeltijdse werknemer, en heeft u recht op een aanvulling RVA op uw deeltijds loon, moet u deze verhoging van uw contractuele arbeidstijd aanvragen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^