Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030746 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen type wet prom. 21/03/2023 pub. 12/04/2023 numac 2023030953 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet teneinde toegang te verstrekken tot de archieven, met het oog op het opnieuw samenstellen van gezinnen waarvan de leden tot een scheiding werden gedwongen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023030854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041567 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2022 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041568 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 08/05/2023 numac 2023201064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vormingsinspanningen 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 09/05/2023 numac 2023201021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 09/05/2023 numac 2023201061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 08/05/2023 numac 2023200950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens overmacht omwille van het coronavirus type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 09/05/2023 numac 2023201024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021 type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 09/05/2023 numac 2023200944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het nationaal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023030513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023015399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2023 pub. 05/07/2023 numac 2023041442 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 21/03/2023 pub. 17/07/2023 numac 2023041450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor adoptie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/03/2023 pub. 07/04/2023 numac 2023041508 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van Leden van het Verenigd College van het Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2021 van de diensten voor thuishulp

vergunning

type vergunning prom. 21/03/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023045179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling 2023. - Vergunningen voor fietsdeeldiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. CONTEXT EN WETTELIJK KADER Met de goedkeuring van het gewestelijk mobiliteitsplan "Good Move" heeft het Brussels Hoofd Om deze doelstellingen te bereiken, richt de strategie zich op het ontwikkelen en vergemakkelijken (...)
^