Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 mei 2023

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 maart 2023, wordt mevrouw Marie-Christine LAHAYE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A2 met de tite Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2023015299
pub.
31/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 maart 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041568 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023030854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023030513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten, aangenomen met uitvoering van de raamovereenkomst 2021-2024 van 28 mei 2021 voor de Waalse non-profitsector sluiten, wordt mevrouw Marie-Christine LAHAYE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 juni 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^