Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 juli 2023
gepubliceerd op 10 augustus 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" , tot omvorming van het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen van de Werklieden uit het Bouwbedrijf" (fbzp-fsep Constructiv) tot multi-sectorale inrichter van de sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders uit het bouwbedrijf (PC 124) en voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (PC 200) en tot vaststelling van de statuten van de multi-sectorale inrichter (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023203694
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JULI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" (registratienummer 102844/CO/124), tot omvorming van het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen van de Werklieden uit het Bouwbedrijf" (fbzp-fsep Constructiv) tot multi-sectorale inrichter van de sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders uit het bouwbedrijf (PC 124) en voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (PC 200) en tot vaststelling van de statuten van de multi-sectorale inrichter (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" (registratienummer 102844/CO/124), tot omvorming van het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen van de Werklieden uit het Bouwbedrijf" (fbzp-fsep Constructiv) tot multi-sectorale inrichter van de sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders uit het bouwbedrijf (PC 124) en voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (PC 200) en tot vaststelling van de statuten van de multi-sectorale inrichter.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsbladvan 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2023 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" (registratienummer 102844/CO/124), tot omvorming van het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen van de Werklieden uit het Bouwbedrijf" (fbzp-fsep Constructiv) tot multi-sectorale inrichter van de sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders uit het bouwbedrijf (PC 124) en voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (PC 200) en vaststelling van de statuten van de multi-sectorale inrichter (Overeenkomst geregistreerd op 9 februari 2023 onder het nummer 178049/CO/124) Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (hierna "FBZ-wet");

Gelet op de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (hierna "WAP");

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" (afgekort : FBZ Pensioenen), met registratienummer 81548/CO/124, algemeen bindend verklaard bij KB van 13 juni 2007, waarbij het FBZ Pensioenen werd belast met de taak van inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de bouwnijverheid gesloten binnen het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124);

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf", met registratienummer 102844/CO/124), algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 2011, waarbij onder meer de benaming van het "FBZ Pensioenen" werd gewijzigd naar "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbzp-fsep Constructiv" (afgekort : fbzp-fsep Constructiv);

Gelet op de beslissing van de sociale partners in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw ("SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw") en de beslissing van de sociale partners in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) tot wijziging van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de bouwnijverheid ("Construo Plan"), als een eerste stap in de wettelijke verplichting tot harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden in de zin van artikel 14 en volgende van de WAP;

Gelet op de beslissing van de sociale partners in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) en in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) om gebruik te maken van dezelfde multisectorale inrichter en daartoe het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbzp-fsep Constructiv" (afgekort: fbzp-fsep Constructiv) aan te duiden als de multi-sectorale inrichter van zowel het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en het Construo Plan;

Gelet op artikel 7/2 van de WAP, dat bepaalt dat de inhoud van de statuten van de inrichter of de oprichtingsakte van de inrichter in identieke bewoordingen moet worden opgenomen in alle collectieve arbeidsovereenkomsten die de tussenkomst van de inrichter voor verschillende paritaire comités en/of paritaire subcomités regelen;

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en de arbeiders die zij tewerkstellen.

Art. 2.Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst en de statuten in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, moeten de hierna vermelde begrippen als volgt worden begrepen : - Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw : de bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, die werkzaam zijn in de Ondernemingsactiviteit bouw en zich in een vergelijkbare situatie bevinden als de arbeiders die werkzaam zijn in de Ondernemingsactiviteit Bouw (dit zijn de arbeiders die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren) met wie zij voor doeleinden van het aanvullend pensioen "spiegelen" in de zin van artikel 14 van de WAP, en die overeenkomstig de regels van de collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw worden toegewezen aan deze specifieke subcategorie; - Construo Plan : sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel (SAP arbeiders PC 124) ingevoerd door het Paritair Comité voor de arbeiders van de bouwnijverheid; - Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 : de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen met registratienummer 152849/CO/200, zoals gewijzigd inzake de termijnen, door de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met registratienummer 168827/CO/200; - Harmonisatieverplichting : de wettelijke verplichting tot harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden in de zin van de WAP; - Ondernemingsactiviteiten (OA) : de beroepscategorieën en ondernemingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 14/4, § 1, 1ste lid van de WAP; - Ondernemingsactiviteit Bouw : de ondernemingsactiviteiten waarvoor het Paritair Comité voor het bouwbedrijf bevoegd is en die vallen onder het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 augustus 2014; - PC 124 : het Paritair Comité voor het bouwbedrijf; - PC 200 : het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden; - PC 200 Bedienden : de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het PC 200; - SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw : het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, dat door het PC 200 wordt ingevoerd, in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en die in het kader van de harmonisatieverplichting beoogt het verschil weg te werken inzake aanvullende pensioenen op sectorniveau tussen de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en de arbeiders die werkzaam zijn in de Ondernemingsactiviteit Bouw met wie zij "spiegelen" in de zin van artikel 14 van de WAP; - Vestigingseenheid : een plaats die men, geografisch gezien, kan identificeren door een adres waar ten minste één activiteit van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde juridische entiteit wordt uitgeoefend, of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend in de zin van artikel I.2, 16° van Boek I van het Wetboek van Economisch recht. Dit komt neer op elke geografisch afgescheiden exploitatiezetel, afdeling of onderafdeling (atelier, fabriek, magazijn, bureau,...) van de betrokken juridische entiteit (op basis van het ondernemingsnummer), gesitueerd op een geografisch welbepaalde locatie en identificeerbaar met een adres en met een vestigingseenheidsnummer; - WAP : de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, waarin het wettelijk kader inzake de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden werd ingeschreven door de wet van 5 mei 2014 tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen en werd gewijzigd door de wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 (1); - Werkgever : de juridische entiteit (op basis van het ondernemingsnummer), of desgevallend de vestigingseenheden (op basis van het vestigingseenheidsnummer) indien de juridische entiteit over meerdere vestigingseenheden beschikt.

Art. 3.Multi-sectorale inrichter § 1. Met ingang van 1 januari 2023 beslissen de sociale partners in het PC 124 om het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbzp-fsep Constructiv" om te vormen tot een multi-sectorale inrichter, voortaan genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen bouwbedrijf - fbzp-fsep Constructiv" (afgekort : "fbzp-fsep Constructiv"). § 2. Het fbzp-fsep Constructiv is een multi-sectorale inrichter, in de zin van artikel 3, 5°, a) van de WAP, die met ingang van 1 januari 2007 door de sociale partners in het PC 124 werd aangeduid als inrichter van het Construo Plan en met ingang van 1 januari 2023 door de sociale partners in het PC 200 wordt aangeduid als inrichter van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw. § 3. De gecoördineerde statuten van het fbzp-fsep Constructiv in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst maken integraal deel uit van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf", met registratienummer 102844/CO/124, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 2011.

Art. 4.Duur - inwerkingtreding § 1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2023 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan enkel bij eenparig akkoord van de partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 jaar worden opgezegd. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van het PC 124 en aan elk van de andere ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" (registratienummer 102844/CO/124), tot omvorming van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf" (fbzp-fsep Constructiv) tot multi-sectorale inrichter van de sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders uit het bouwbedrijf (PC 124) en voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (PC 200) en tot vaststelling van de statuten van de multi-sectorale inrichter Statuten fbzp-fsep Constructiv HOOFDSTUK I. - Benaming en zetel

Artikel 1.§ 1. In uitvoering van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (hierna "FBZ-wet") en in uitvoering van artikel 3, § 1, 5°, a) van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 (hierna "WAP") is sinds 1 januari 2007 in de bouwnijverheid een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbzp-fsep Constructiv", afgekort "fbzp-fsep Constructiv", met ondernemingsnummer : 0816.563.321. § 2. Met ingang van 1 januari 2023 wordt dit fonds voor bestaanszekerheid omgevormd tot een multi-sectorale inrichter in de zin van artikel 3, § 1, 5°, a), 1 van de WAP en wordt de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid gewijzigd in "Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen bouwbedrijf - fbzp-fsep Constructiv" (afgekort : "fbzp-fsep Constructiv"), hierna genoemd "het fonds voor bestaanszekerheid".

Art. 2 De zetel van het fonds voor bestaanszekerheid is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 132, bus 3. De zetel mag naar elk ander adres in België worden overgebracht mits een statutenwijziging. HOOFDSTUK II. - Doel waarvoor het fonds voor bestaanszekerheid wordt ingesteld Art. 3 § 1. Het fonds voor bestaanszekerheid is een multi-sectorale inrichter in de zin van artikel 3, 5°, a), 1 van de WAP. Het fonds voor bestaanszekerheid is : - met ingang van 1 januari 2007 belast met de taak van inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel dat door het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) werd ingevoerd voor de arbeiders van de bouwnijverheid (hierna "Construo Plan"); en - met ingang van 1 januari 2023 belast met de taak van inrichter van het subsectorale aanvullende pensioenstelsel dat door het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) wordt ingevoerd voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (hierna "SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw"). § 2. Het fonds voor bestaanszekerheid heeft, overeenkomstig artikel 3, 5°, a), 1 van de WAP, als uitsluitend doel de opbouw van aanvullende pensioenen. Het fonds voor bestaanszekerheid heeft met name als bevoegdheden : 1° de invoering, wijziging of opheffing van het Construo Plan en/of het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw;2° de financiering van het Construo Plan en het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, door het (in zijn naam en voor zijn rekening laten) innen van de bijdragen overeenkomstig de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw;3° de aanzuivering van de tekorten van de verworven reserves van de aangeslotenen, de tekorten ten opzichte van de WAP-rendementsgarantie, alsook de tekorten inzake de werkings- en beheerskosten van Pensio B OFP : (i) via de eigen middelen in het Compartiment Construo Plan of met bijstand van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf fbz-fse Constructiv" (hierna "fbz-fse Constructiv") of via een bijkomende bijdrage geïnd bij de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) voor de voormelde tekorten met betrekking tot het Construo Plan, respectievelijk (ii) via de eigen middelen in het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw of via een bijkomende bijdrage geïnd bij de werkgevers die ressorteren onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) en aangesloten zijn aan het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw voor de tekorten met betrekking tot het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw;4° de uitvoering of in zijn naam en voor zijn rekening laten uitvoeren van alle noodzakelijke mededelingen naar Pensio B OFP, de werkgevers, de aangeslotenen van het Construo Plan en het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, hun begunstigden of rechthebbenden, de FSMA en andere belanghebbende partijen of overheidsinstellingen;5° de instelling en behandeling, of het in zijn naam en voor zijn rekening, laten instellen en behandelen van vorderingen in en buiten rechte wegens niet betalen van de bijdragen ter financiering van het Construo Plan en het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, en/of andere wettelijke en/of contractuele tekortkomingen die verband houden met (het beheer en de uitvoering van) het Construo Plan en het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw;6° de uitvoering, of in zijn naam en voor zijn rekening, laten uitvoeren van elke verplichting opgelegd door de wetgeving van toepassing op aanvullende pensioenen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en de uitvoeringsbesluiten. § 3. Het fonds voor bestaanszekerheid kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met zijn doel en kan ervoor opteren om één of meerdere aspecten hiervan aan derden uit te besteden.

Art. 4 § 1. Het beheer en de uitvoering van het Construo Plan wordt door het fonds voor bestaanszekerheid (sinds 1 januari 2007) toevertrouwd aan Pensio B OFP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, vergund op 18 december 2007, met identificatienummer toegekend door de FSMA : 50.584 en met ondernemingsnummer : 0888.025.595, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 132-bus 3 (hierna "Pension B OFP"). § 2. Het beheer en de uitvoering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw wordt door het fonds voor bestaanszekerheid met ingang van 1 januari 2023 aan Pensio B OFP toevertrouwd. § 3. De bevoegdheid tot invoering, wijziging of opheffing van (een deel van) het Construo Plan, respectievelijk het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw overeenkomstig de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst(en) gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) met betrekking tot het Construo Plan, respectievelijk in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) met betrekking tot het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw blijft uitsluitend bij het fonds voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK III. - Toepassingsgebied

Art. 5.De bepalingen van deze statuten gelden voor : 1° het fonds voor bestaanszekerheid;2° de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en die deelnemen aan het Construo Plan, en de arbeiders die zij tewerkstellen, zoals bepaald in de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten binnen het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124);3° de werkgevers die ressorteren onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) en die voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw deelnemen aan het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, en de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw die ze tewerkstellen, zoals bepaald in de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200). HOOFDSTUK IV. - Begunstigden, aard en toekenningsmodaliteiten van de toegekende voordelen

Art. 6.De voordelen toegekend door het fonds voor bestaanszekerheid zijn : 1° de pensioen- en solidariteitstoezegging, die samen het Construo Plan vormen, en die het voorwerp uitmaken van één of meerdere bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), waarin de personen staan vermeld die ervan kunnen genieten (aangeslotenen, begunstigden en/of pensioengerechtigden) en ook de aard en de toekennings- en uitbetalingswijze van de toegekende voordelen worden vastgesteld;2° de pensioentoezegging, die het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw vormt, en die het voorwerp uitmaakt van één of meerdere bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, en waarin de personen staan vermeld die ervan kunnen genieten (aangeslotenen, begunstigden en/of pensioengerechtigden) en ook de aard en de toekennings- en uitbetalingswijze van de toegekende voordelen worden vastgesteld. HOOFDSTUK V. - Compartimenten - financiering - solidariteit

Art. 7.Afgezonderd beheer - Compartimenten Binnen het fonds voor bestaanszekerheid wordt er gewerkt met een afgezonderd beheer. De bedragen die nodig zijn voor de financiering van (de werkingskosten van) het Construo Plan (en de eventuele opbrengsten) enerzijds, en bedragen die nodig zijn voor de financiering van (de werkingskosten van) het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (en de eventuele opbrengsten) anderzijds, worden afzonderlijk beheerd in twee gescheiden compartimenten, met name : 1° het Compartiment Construo Plan, waarin alle bijdragen en middelen (en de eventuele opbrengsten ervan) worden ondergebracht die het fonds voor bestaanszekerheid vóór 1 januari 2023 heeft ontvangen en vanaf 1 januari 2023 ontvangt van fbz-fse Constructiv voor de financiering van het Construo Plan en de werkingskosten gerelateerd aan het Construo Plan;2° het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, waarin alle bijdragen en middelen (en de eventuele opbrengsten ervan) worden ondergebracht die het fonds voor bestaanszekerheid vanaf 1 januari 2023 ontvangt van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en de werkingskosten gerelateerd aan het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, die door de RSZ worden geïnd bij de werkgevers bedoeld in artikel 5, 3° van deze statuten. De beheers- en werkingskosten van het fonds voor bestaanszekerheid die gemeenschappelijk zijn aan zowel het Compartiment Construo Plan als het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw worden tussen de beide Compartimenten verdeeld in verhouding tot het respectievelijk aantal actieve en passieve aangeslotenen en begunstigden/rentegenieters, beheerd in elk afzonderlijk vermogen opgericht binnen Pensio B OFP. De beheers- en werkingskosten die enkel betrekking hebben op één specifiek Compartiment zullen volledig door het betrokken Compartiment worden gedragen.

Art. 8.Financiering § 1. In het kader van het Construo Plan ontvangt het fonds voor bestaanszekerheid van fbz-fse Constructiv de bedragen die nodig zijn voor de financiering van het Construo Plan, alsook voor de financiering van de werkingskosten en het aanleggen van een (eventuele) buffer met betrekking tot het Construo Plan. Al deze bedragen en middelen worden toegewezen aan het Compartiment Construo Plan.

De ongoing bijdragen ter financiering van het Construo Plan bestaan uit een deel van de forfaitaire bijdragen, die de in artikel 5, 2° van deze statuten beoogde werkgevers aan fbz-fse Constructiv verschuldigd zijn voor onder meer de financiering van het Construo Plan.

Het bedrag van de forfaitaire bijdragen, die de in artikel 5, 2° van deze statuten beoogde werkgevers aan fbz-fse Constructiv verschuldigd zijn voor onder meer de financiering van het Construo Plan, wordt vastgelegd in de toepasselijke bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en wordt geïnd door de RSZ en vervolgens doorgestort aan fbz-fse Constructiv volgens de regels en modaliteiten zoals vastgelegd in de toepasselijke bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124). Het voor de financiering van het Construo Plan en voor de werkingskosten met betrekking tot het Construo Plan toebedeelde deel van deze forfaitaire bijdragen (zijnde de ongoing bijdragen ter financiering van het Construo Plan) wordt vervolgens door fbz-fse Constructiv doorgestort naar het fonds voor bestaanszekerheid, waar het wordt toegewezen aan het Compartiment Construo Plan. De precieze modaliteiten van de financiering van het Construo Plan zijn bepaald in een beheersovereenkomst tussen het fonds voor bestaanszekerheid en fbz-fse Constructiv. § 2. In het kader van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw ontvangt het fonds voor bestaanszekerheid van de RSZ de bedragen die nodig zijn voor de financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, alsook voor de financiering van de werkingskosten en het aanleggen van een (eventuele) buffer met betrekking tot het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw. Al deze bedragen en middelen worden toegewezen aan het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw.

De ongoing bijdragen ter financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw worden vastgelegd in de toepasselijke bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw.

Deze bijdragen worden rechtstreeks bij de in artikel 5, 3° van deze statuten beoogde werkgevers geïnd door de RSZ, volgens de regels eigen aan de instelling en zoals vastgelegd in de daartoe afgesloten beheersovereenkomst met de RSZ, die ze vervolgens doorstort naar het fonds voor bestaanszekerheid, waar ze worden toegewezen aan het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw.

De precieze modaliteiten van de financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en de inning en doorstorting van de bijdragen zijn bepaald in de toepasselijke bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidersovereenkomst betreffende het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, gesloten binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200). § 3. Tekorten binnen het Compartiment Construo Plan of met betrekking tot het Construo Plan in het algemeen zullen worden aangezuiverd door het fbz-fse Constructiv. Indien het tekort niet wordt aangezuiverd door fbz-fse Constructiv, zal er onmiddellijk worden overgegaan tot inning van een bijkomende/verhoogde bijdrage bij de werkgevers in artikel 5, 2° van deze statuten.

Tekorten binnen het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw of met betrekking tot het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw in het algemeen zullen worden aangezuiverd via een bijkomende/verhoogde bijdrage geïnd bij de werkgevers bedoeld in artikel 5, 3° van deze statuten.

Bijgevolg wordt bij de vaststelling dat de middelen in het Compartiment Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw ontoereikend zouden zijn voor de financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en/of diens werkings- en beheerskosten, onmiddellijk overgegaan tot inning van een bijkomende/verhoogde bijdrage bij de werkgevers in artikel 5, 3° van deze statuten.

Art. 9.Geen solidariteit § 1. Er bestaat geen solidariteit tussen het Compartiment Construo Plan en het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit voor de financiering van : - respectievelijk het Construo Plan en het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en de eventuele aanleg van een buffer voor het Construo Plan, respectievelijk het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw; - de werkingskosten met betrekking tot het Construo Plan, respectievelijk het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw; - de beheer- en werkingskosten van de pensioeninstelling (en de solidariteitsinstelling) die instaat voor het beheer en de uitvoering van het Construo Plan, respectievelijk het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw; - de aanzuivering van de tekorten van de verworven reserves van de aangeslotenen en de tekorten ten opzichte van de WAP-rendementsgarantie onder het Construo Plan, respectievelijk het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw.

Dit betekent concreet dat de bijdragen en middelen toegewezen aan het Compartiment Construo Plan enkel kunnen worden gebruikt voor de hiervoor vermelde posten inzake financiering van het Construo Plan en dus niet voor de hiervoor vermelde posten inzake financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw.

Omgekeerd, kunnen de bijdragen en middelen toegewezen aan het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw enkel kunnen worden gebruikt voor de hiervoor vermelde posten inzake financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en dus niet voor de hiervoor vermelde posten inzake financiering van het Construo Plan. § 2. Indien de middelen in het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw ontoereikend zouden zijn, kan het fonds voor bestaanszekerheid, overeenkomstig § 1 van dit artikel, de middelen (het surplus) in het Compartiment Construo Plan in ieder geval niet aanwenden ter dekking van het tekort in het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, noch ter financiering van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw en/of diens werkings- en beheerskosten.

Omgekeerd, indien de middelen in het Compartiment Construo Plan ontoereikend zouden zijn, kan het fonds voor bestaanszekerheid, overeenkomstig § 1 van dit artikel, de middelen (het surplus) in het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw in ieder geval niet aanwenden ter dekking van het tekort in het Compartiment Construo Plan, noch ter financiering van het Construo Plan en/of diens werkings- en beheerskosten. HOOFDSTUK VI. - Wijze van benoeming, bevoegdheden en besluitvorming van het beheersorgaan

Art. 10.§ 1. Het fonds voor bestaanszekerheid wordt bestuurd door een paritair samengestelde raad van bestuur die bestaat uit 10 leden, die gezamenlijk door de sociale partners in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) worden aangeduid.

De leden van de raad van bestuur worden voor de helft aangeduid door de organisaties die de werkgevers vertegenwoordigen en voor de andere helft door de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen, zijnde : 1° 5 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) waarvan : a) drie aangeduid door Embuild;b) één aangeduid door Bouwunie;c) één aangeduid door FEMA, (hierna "groep van de werkgevers");2° 5 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), waarvan : a) twee aangeduid door ACV Bouw - Industrie en Energie;b) twee aangeduid door ABVV - Algemene Centrale;c) één aangeduid door de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België, (hierna "groep van de werknemers"). De raad van bestuur kan eender welke derde persoon uitnodigen tot het bijwonen van de raad van bestuur. § 2. Het mandaat van bestuurder heeft een duurtijd van drie jaar en is hernieuwbaar. Dit mandaat is onbezoldigd.

Het mandaat van bestuurder eindigt in ieder geval, automatisch en van rechtswege, wanneer de betrokken bestuurder niet langer verbonden is met de representatieve werkgevers- of werknemersorganisatie vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) die hij vertegenwoordigde. In dat geval duidt de representatieve werkgevers- of werknemersorganisatie die door de betrokken bestuurder werd vertegenwoordigd, een vervanger aan die een (gewoon of plaatsvervangend) lid is van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), na gezamenlijke goedkeuring door het door het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200). § 3. De raad van bestuur duidt de vertegenwoordiger(s) van het fonds voor bestaanszekerheid aan die zetelen in de algemene vergadering van Pensio B OFP. Bovendien kan de raad van bestuur kandidaatbestuurders voor Pensio B OFP voorstellen aan de algemene vergadering van Pensio B OFP. Het fonds voor bestaanszekerheid moet als inrichter lid zijn van Pensio B OFP zolang Pensio B OFP belast is met het beheer en de uitvoering van het Construo Plan en/of het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw.

Art. 11.§ 1. Om de drie jaar duidt de raad van bestuur in zijn schoot de voorzitter van het fonds voor bestaanszekerheid aan.

De voorzitter wordt steeds gekozen door de groep van de werkgevers onder de leden van de raad van bestuur. § 2. De raad van bestuur duidt eveneens om de drie jaar twee ondervoorzitters aan onder de leden van de raad van bestuur, de ene op voorstel van de groep van de werknemers en de andere op voorstel van de groep van de werkgevers.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, nemen de twee ondervoorzitters beurtelings zijn ambt waar.

Art. 12.§ 1. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, die er tevens toe gehouden is de raad van bestuur samen te roepen op verzoek van één van zijn leden. § 2. De uitnodigingen worden aan de raad van bestuur verstuurd per post of per elektronische weg ten laatste acht dagen vóór de vergaderdatum. § 3. Behoudens overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen wanneer naast de voorzitter, ten minste één lid van de groep der werkgevers en ten minste één lid van de groep der werknemers aanwezig zijn. § 4. De beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Art. 13.§ 1. De raad van bestuur is belast met de uitvoering van de richtlijnen van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) inzake het Construo Plan, respectievelijk het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, en is verantwoordelijk tegenover deze laatsten. De raad van bestuur moet ten laatste zes maanden na het einde van het boekjaar een jaarverslag over het vervullen van zijn opdracht overmaken aan het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200). § 2. De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden in verband met het beheer en het bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid en de verwezenlijking van zijn doel. § 3. Onder zijn bevoegdheid vallen alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), respectievelijk het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) zijn voorbehouden.

Art. 14.§ 1. De raad van bestuur benoemt een directeur-generaal belast met het dagelijks beheer van het fonds voor bestaanszekerheid.

Het "dagelijks beheer" wordt verstaan zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van het fonds voor bestaanszekerheid als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de voltallige raad van bestuur niet vereisen. § 2. De raad van bestuur mag eveneens alle speciale volmachten toevertrouwen aan iedere door hem gekozen gevolmachtigde(n).

Art. 15.De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van het fonds voor bestaanszekerheid, daar hun aansprakelijkheid beperkt is tot de uitoefening van het ontvangen mandaat.

Art. 16.§ 1. De voorzitter leidt het debat, roept de leden samen, legt de notulen ter goedkeuring voor en zorgt voor de goede werking van het fonds voor bestaanszekerheid. § 2. De goedgekeurde notulen van de vergaderingen worden bewaard op de zetel van het fonds voor bestaanszekerheid en kunnen door alle bestuurders geraadpleegd worden.

Art. 17.Behoudens in geval van een door de raad van bestuur gegeven bijzondere volmacht, worden de handelingen die het fonds voor bestaanszekerheid verbinden, met uitzondering van die van dagelijks of gewoon bestuur, ondertekend door de voorzitter en door een lid van de raad van bestuur van elke groep waarvan sprake in artikel 10, § 1. HOOFDSTUK VII. - Controle

Art. 18.§ 1. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december. § 2. Elk jaar keurt de raad van bestuur de begroting voor het volgend boekjaar goed, evenals de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid sluiten betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot fondsen voor bestaanszekerheid.

Art. 19.§ 1. Bij het verstrijken van een boekjaar worden de jaarrekening alsook het jaarverslag van de interne auditor, dat werd voorgesteld aan de raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid, overgemaakt aan een door de sociale partners in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) aangeduide revisor. § 2. De revisor gaat over tot het nazicht van de documenten die hem werden overgemaakt. § 3. De revisor beschikt daarvoor over een onbeperkt recht van toezicht op en onderzoek van alle boekhoudkundige verrichtingen van het fonds voor bestaanszekerheid, doch hij mag zich nooit met het bestuur ervan inlaten. § 4. De revisor kan ter plaatse inzage nemen in de boeken, de briefwisseling, de notulen en om het even welk geschrift van het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 20.§ 1. Wanneer zijn opdracht is volbracht, brengt de revisor verslag uit aan de raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid. § 2. Een kopie van dit verslag wordt door het fonds voor bestaanszekerheid overgemaakt aan het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200). HOOFDSTUK VIII. - Wijze van ontbinding, vereffening en aanwending van het vermogen

Art. 21.Het fonds voor bestaanszekerheid kan enkel ontbonden worden bij een eenparige beslissing van de sociale partners in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en de sociale partners in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200).

Art. 22.In geval van vrijwillige ontbinding van het fonds voor bestaanszekerheid, waarbij er gelden of middelen beschikbaar blijven, zullen de sociale partners in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200), die gezamenlijk tot deze ontbinding beslist hebben, gezamenlijk de vereffenaars benoemen, hun bevoegdheden en eventuele bezoldiging vaststellen.

Aan het overblijvend vermogen van het fonds voor bestaanszekerheid, na vereffening van de schulden, zal door de sociale partners in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) een bestemming geven welke zoveel mogelijk het doel benadert met het oog waarop het ontbonden fonds voor bestaanszekerheid werd opgericht, met name aanvullende pensioenopbouw.

Hierbij zal rekening worden gehouden met het afgezonderd beheer zoals bepaald in artikel 7 van deze statuten. De middelen in het Compartiment Construo Plan zullen worden aangewend in het kader van aanvullende pensioenopbouw voor de arbeiders van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), waarvoor de sociale partners in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) beslissen over de exacte bestemming in dit kader. De middelen in het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw worden aangewend in het kader van aanvullende pensioenopbouw voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, waarvoor de sociale partners in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) beslissen over de exacte bestemming in dit kader. HOOFDSTUK IX. - Fonds voor bestaanszekerheid treedt niet langer op als inrichter voor één van de paritaire comités

Art. 23.§ 1. De sociale partners in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en de sociale partners in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) kunnen elk afzonderlijk beslissen dat het fonds voor bestaanszekerheid niet langer zal optreden als inrichter van hun respectievelijk sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Hiertoe dient een eenparige beslissing te worden genomen door de sociale partners in het betrokken paritair comité, die vervolgens per aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van 6 maanden, ter kennis wordt gebracht van de voorzitter van het andere paritair comité. § 2. Ingeval het fonds voor bestaanszekerheid niet langer optreedt als inrichter voor één van de twee paritaire comités, zullen de statuten door de sociale partners in het overblijvende paritaire comité, via een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, worden aangepast.

In dat geval zal het fonds voor bestaanszekerheid niet langer optreden als multi-sectorale inrichter. § 3. Rekening houdend met het afgescheiden beheer, zoals bepaald in artikel 7 van deze statuten, zullen alle gelden en middelen in het respectievelijk compartiment (dit is hetzij het Compartiment Construo Plan, hetzij het Compartiment SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw) op het moment dat het fonds voor bestaanszekerheid niet langer optreedt als inrichter voor het betrokken paritair comité, worden toegewezen aan de pensioeninstelling die daartoe is aangeduid door de sociale partners van het betrokken paritair comité dat ertoe gehouden is deze aan te wenden in het kader van de aanvullende pensioenopbouw voor de werknemers ressorterend onder het betrokken paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^