Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 24 januari 2007

Koninklijk besluit tot ontbinding van de administratieve cel « mijnwerkers » van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022074
pub.
24/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022074/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot ontbinding van de administratieve cel « mijnwerkers » van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19 gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000, 24 december 2002 en 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 25 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris vertegenwoordiger van de Minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 augustus 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 september 2006;

Gelet op het advies 41.421/1 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De administratieve cel die personeel omvat van het vroegere Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers wordt ontbonden. Het personeel van voornoemde administratieve cel wordt geïntegreerd in de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2002.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Onze Minister bevoegd voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^