Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 19 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022037
pub.
19/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 83;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid op het artikel 2bis, § 1, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 193 en 194;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2006 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de representatieve werkgeversorganisaties, de representatieve werknemersorganisaties en door de verzekeringsinstellingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt het tweede streepje vervangen door volgende bepaling : - Mevr. SABBE, A. en de heer DECAT, Ph., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. PETRE, K. en de heer DEVADDER, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf 7 juli 2006.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^