Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022033
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022033/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en op artikel 37 § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten, inzonderheid op bijlage II, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 mei 2006 en 15 september 2006;

Overwegende dat er rekening gehouden is met het feit dat de huidige vergoedingsbasis te laag ligt in vergelijking met de verkoopprijs aan de apotheker en dat de nieuwe vergoedingsbasis werd berekend op basis van de prijs van de in de handel zijnde verpakkingen, bij de beslissing om deze nieuwe vergoedingsbases te aanvaarden;

Overwegende dat rekening gehouden werd met de prijs, het geraamde volume en het al dan niet onder octrooi vallen van de betreffende hulpstof en dat op basis hiervan werd vastgesteld dat er geen budgettaire impact is aangezien er een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming is voor alle hulpstoffen die gebruikt worden in dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik onder de vorm van capsules bij de beslissing om voornoemde hulpstof voor vergoeding aangenomen worden;

Overwegende dat er rekening gehouden is met het feit dat steriele compressen van het gamma TEXA een therapeutisch en sociaal belang hebben en dat er geen budgettaire weerslag is aangezien de verzekeringstegemoetkoming via een al bestaand forfait gebeurt; dat er een gemeenschappelijke CAT-code is toegekend; dat de inschrijving van steriele compressen van het gamma TEXA in hoofdstuk VI bijgevolg gerechtvaardigd is;

Gelet op het voorstel van de Technische farmaceutische raad, uitgebracht op 3 februari 2006;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, gegeven op 3 februari 2006;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie apothekers- verzekeringsinstellingen van 5 mei 2006;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 14 juni 2006;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van 26 juni 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 augustus 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 15 september 2006;

Gelet op het advies 41.489/1 van de Raad van State, gegeven op 9 november 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In hoofdstuk I wordt de vergoedingsbasis van de volgende grondstoffen vervangen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In hoofdstuk II wordt de vergoedingsbasis van de volgende grondstof vervangen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° In hoofdstuk III wordt de vergoedingsbasis van de volgende grondstof vervangen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4° In hoofdstuk IV § 9 wordt de vergoedingsbasis van de volgende grondstof vervangen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 5° In hoofdstuk V wordt tussen de hulpstof « Glycerolmonostearaat 40-55 type II » en de hulpstof « Hamamelidis corticis aqua destilata » de volgende hulpstof ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 6° Het laatste deel van hoofdstuk VI met opschrift : « steriele compressen waarvan de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 1,2 m2, ongeacht de individuele afmetingen van de compressen (I x 3) **.Per geneesmiddelenvoorschrift mogen verschillende formaten van compressen worden vergoed », wordt aangevuld met de volgende medische hulpmiddelen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid R. DEMOTTE

^