Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022032
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022032/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten, inzonderheid op de bijlagen I en II gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 1 mei 2006 en 15 september 2006;

Overwegende dat de Raad zich in het kader van het definitieve voorstel over de aanneming tot vergoedbaarheid van OMEPRAZOLE gebogen heeft over de ontwikkeling van een galenische formulering die de stabiliteit van de magistrale bereidingen op basis van Omeprazole kan garanderen en dat deze voorgestelde formulering onder andere natriumwaterstofcarbonaat bevat omwille van de instabiliteit van Omeprazole in een zure omgeving, waardoor de inschrijving van natriumwaterstofcarbonaat in hoofdstuk V zonder beperkende voorwaarden gerechtvaardigd is. Aan de hulpstoffen wordt een gemeenschappelijke CAT-code toegekend;

Overwegende dat als gevolg van het regulariseren van de lijst in toepassing van de bepaling van artikel 34 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004, geprefabriceerde ampullen niet langer opgenomen zijn in hoofdstuk III van deze lijst, zodat de schrapping van de verwijzing naar adrenaline tartraat gerechtvaardigd is.

Gelet op de voorstellen van de Technische farmaceutische raad, uitgebracht op 16 september 2005 en 9 december 2005;

Gelet op det adviezen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, gegeven op 16 september 2005 en 9 december 2005;

Gelet op de adviezen van de Overeenkomstencommissie apothekers- verzekeringsinstellingen, gegeven op 1 december 2005 en 26 januari 2006;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 22 maart 2006;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 27 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 mei 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 juli 2006;

Gelet op het advies 41.367/1 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bijlage I bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten, wordt gewijzigd als volgt : 1° In het eerste deel van dezelfde bijlage wordt tussen de vermelding « D11AX - andere dermatologische bereidingen « en de vermelding « D11AX95B - arnica tinctuur » de volgende vermelding ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede deel van dezelfde bijlage wordt in hofdstuk III bij de naam 'zalf : enkelvoudige' de volgende code toegevoegd : « D11AX94B » Art.2. In bijlage II bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in hoofdstuk I wordt de volgende vermelding : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Door de volgende vermelding vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° in hoofdstuk I wordt de volgende vermelding : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Door de volgende vermelding vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid R. DEMOTTE

^