Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007

Koninklijk besluit wijzigend het koninklijk besluit van 6 februari 2003 houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007017
pub.
02/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007007017/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit wijzigend het koninklijk besluit van 6 februari 2003 houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op artikel 25, 1° van de wet van 7 juni 1989 houdende instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 2003 houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945;

Gelet op het advies van Inspecteur van Financiën van 24 november 2004;

Gelet op de akkordbevinding van Onze Minister van Begroting van 9 november 2006;

Gelet op het advies van de Hogere Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslacht-offers van 4 april 2004;

Gelet op de hoogdringendheid gebaseerd op het feit dat de begunstigden van huidig besluit, met hun erkende vaderlandse verdiensten, allen ouder zijn dan 80 jaar en dat het aangewezen is dat het huidige besluit, waarvan de aannemingsprocedure relatief lang heeft geduurd, effectief zo snel mogelijk zou kunnen worden toegepast, te meer daar het zijn uitwerking heeft op 1 januari 2003;

Gelet op artikel 3, § 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging en van Onze Minister van Leefmilieu en van Pensioenen, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945, worden de worden « in artikel 1 van de wet van 21 juni 1960 » vervangen door de woorden « in de artikelen 1 en 3bis van de wet van 21 juni 2003 ».

Art. 2.Het huidig besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Art. 3.Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister van Leefmilieu en van Pensioenen zijn, wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Leefmilieu en van Pensioenen, B. TOBBACK

^