Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het tweede beheerscontract gesloten op 8 april 2003 tussen de Belgische Staat en A.S.T.R.I.D.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000001
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007000001/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het tweede beheerscontract gesloten op 8 april 2003 tussen de Belgische Staat en A.S.T.R.I.D.


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D., inzonderheid artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 18 september 2006 Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting en Consumentenzaken van 24 november 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting en Consumentenzaken en onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad verenigde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tweede wijziging van het tweede beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en A.S.T.R.I.D., naamloze vennootschap van publiek recht, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Begroting en Consumentenzaken en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Begroting en Consumentenzaken, F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Bijlage TWEEDE WIJZIGING AAN HET TWEEDE BEHEERSCONTRACT TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN DE NV A.S.T.R.I.D.

Artikel 1.Het opschrift van artikel 7 van het tweede beheerscontract van 8 april 2003 tussen de Belgische Staat en A.S.T.R.I.D. wordt vervangen als volgt : « Artikel 7 - Eerste categorie gebruikers. »

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde beheerscontract, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht in de opsomming : a) « civiele bescherming » wordt vervangen als volgt : « civiele veiligheid »;b) « de administratie waterwegen en zeewezen » wordt vervangen als volgt : « de diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen ingericht bij of krachtens de wet, decreet of ordonnantie die belast zijn met de inrichting en het beheer van de waterwegen, de zeehavens en het zeewezen »;c) « de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » wordt vervangen als volgt : « de diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen ingericht bij of krachtens de wet, decreet of ordonnantie die belast zijn met de inrichting en het beheer van de luchtvaart en de luchthavens »;d) « de Dienst voor de Scheepvaart » vervalt;e) in de laatste twee punten worden de woorden «, provincie- « ingevoegd tussen de woorden « decreet, ordonnantie » en de woorden « of gemeentebesluit ».

Art. 3.Het opschrift van artikel 8 van hetzelfde beheerscontract wordt vervangen als volgt : « Artikel 8 - Tweede categorie gebruikers ».

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde beheerscontract, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « openbare en » ingevoegd tussen de woorden « eveneens openstellen voor » en de woorden « niet-openbare diensten »;b) in het derde lid vervallen de woorden « de taxibedrijven.».

Art. 5.In artikel 12 van hetzelfde beheerscontract, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 december 2005, wordt tussen het tweede en derde lid het volgende lid ingevoegd : « Extra radiodekking die niet voorzien is in de overheidsopdracht bedoeld in artikel 22 van de wet, kan niet ten laste worden gelegd van A.S.T.R.I.D., zonder hiervoor de nodige middelen ter beschikking te stellen. Bij de realisatie van nieuwe infrastructuurwerken, waarbij, na een veiligheidsevaluatie, vastgesteld wordt dat, in het kader van de openbare veiligheid, de nodige voorzieningen voor communicatiesystemen voor veiligheidsdiensten moeten worden opgericht, dient de bouwheer deze te zijnen laste aan te leggen en de onderhoudskosten ervan te financieren »

Art. 6.In artikel 15 van hetzelfde beheerscontract worden de woorden « hetzij op vraag van het AstridCAD-overlegplatform, » ingevoegd tussen de woorden « hetzij op vraag van het raadgevend comité van gebruikers (cf. titel VII), » en de woorden « hetzij rechtstreeks op vraag van een of meer gebruikers ».

Art. 7.In hetzelfde beheerscontract wordt een artikel 24bis ingevoegd, luidende : Artikel 24bis - Extra investeringskosten « De Staat kan in de begroting ook een dotatie ten gunste van A.S.T.R.I.D. opnemen om uitzonderlijke extra investeringskosten te dekken.

Dergelijke investeringskosten bestaan uit de kosten voor apparatuur, uitrusting en relevante diensten inzake studie, installatie en onderhoud.

De uitzonderlijke aard van de extra investeringen die in aanmerking kunnen komen, moet voorafgaand door de Minister van Binnenlandse Zaken en door de minister van Begroting worden goedgekeurd. Extra investeringen die bestemd zijn voor de departementen onder de bevoegdheden van de Minister van Volksgezondheid, zullen ook voorafgaand door de Minister van Volksgezondheid en door de minister van Begroting moeten worden goedgekeurd.

Extra investeringen kunnen door een klant of gebruikersorganisatie worden aangevraagd.

Op voorstel van A.S.T.R.I.D. kunnen materiële investeringen die de mate van continuïteit van de dienstverlening op de ASTRID-systemen vergroten, ook in aanmerking komen na de voorafgaande goedkeuring ervan door de minister van Binnenlandse Zaken.

De exploitatiekosten die gepaard gaan met deze extra investeringkosten zullen ook onmiddellijk en volledig worden gedekt door aanvullende staatsbijdragen zoals omschreven in artikel 24. »

Art. 8.In artikel 26 van hetzelfde beheerscontract, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2005, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : « Het saldo van de jaarlijkse toelage voor 2004 van 6.250.000 euro zoals beslist door de Ministerraad van 5 april 2004, werd verminderd met een eerste schijf van 1.775.000 euro (cf. KB Toelage 2005) en met een volgende schijf van 1.122.000 euro (cf. KB Toelage 2006) en vervolgens met het overschot 2003 en 2004 van respectievelijk 230.000 euro en 600.000 euro. De overblijvende 2.523.000 euro wordt in mindering gebracht van het overschot van 2005, zijnde 7.163.000 euro bestemd voor hergebruik, met als resultaat dat het bedrag van de oorspronkelijk toegekende leningsmachtiging voor 7.900.000 euro wordt verminderd met 4.640.000 euro tot 3.260.000 euro. »

Art. 9.In artikel 27 van hetzelfde beheerscontract, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2005, worden de woorden « ten bedrage van 70 % » ingevoegd tussen de woorden « Een eerste schijf » en de woorden « zal worden uitbetaald » en worden de woorden «,de overblijvende 30 %, » ingevoegd tussen de woorden « en een tweede schijf » en de woorden « zal worden uitbetaald ».

Art. 10.Artikel 37, laatste lid, van hetzelfde beheerscontract wordt aangevuld als volgt : « en voor wijzigingen betreffende de CAD na advies van het AstridCAD-overlegplatform ».

Art. 11.Na artikel 58 van hetzelfde beheerscontract wordt een hoofdstuk VIII ingevoegd dat de artikelen 58bis tot 58quater omvat, luidende : « VIII. AstridCAD-overlegplatform 100-101-112 Artikel 58bis - Doelstelling Er wordt een AstridCAD-overlegplatform 100-101-112 opgericht met als doel de toekomstige gebruikers te betrekken bij de organisatie en opvolging van de CAD systemen. A.S.T.R.I.D. blijft verantwoordelijk voor het technisch beheer zoals voorzien in artikel 13 ».

Artikel 58ter - Samenstelling Het overlegplatform wordt samengesteld uit : een gemandateerde vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; een gemandateerde vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; een gemandateerde vertegenwoordiger van de Federale Politie; een gemandateerde vertegenwoordiger van het Agentschap 112; een gemandateerde vertegenwoordiger van A.S.T.R.I.D. Deze vertegenwoordigers kunnen zich laten bijstaan door experts.

Artikel 58quater - Taken en werking Het overlegplatform duidt op zijn eerste zitting een voorzitter en een secretaris aan en bepaalt de werkingsregels.

De vertegenwoordiger van A.S.T.R.I.D. kan niet tot voorzitter worden gekozen. Het voorzitterschap dient jaarlijks alternerend te worden voorzien onder de overige vertegenwoordigers.

Voor de organisatie van de vergaderingen zoals secretariaat, de oproepingen en de materiële ondersteuning staat de vertegenwoordiger van A.S.T.R.I.D. in.

Het overlegplatform bepaalt in onderling overleg een jaarlijks plan van de noodzakelijke technische aanpassingen en uitbreidingen van de A.S.T.R.I.D. meldkamers en alle afgeleide systemen op basis van de vastgestelde operationele behoeften. Op basis van dit plan bepaalt het overlegplatform de portfolio van de projecten, hun implementatieplanning en de noodzakelijke financiële middelen en doet voorstellen over de budgettering ervan.

Indien binnen het overlegplatform geen overeenstemming kan worden bereikt over de wijze waarop de aanpassingen dienen te worden verricht, de planning van de voorziene werkzaamheden of de budgetvoorzieningen licht de voorzitter hierover de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. in.

Het overlegplatform zal minstens één maal per jaar over haar werkzaamheden aan de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. rapporteren. »

^