Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 10 januari 2007

Koninklijk besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie voor de mandaten van directeur binnen het commissariaat-generaal of een algemene directie van de federale politie

bron
federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006001047
pub.
10/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006001047/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie voor de mandaten van directeur binnen het commissariaat-generaal of een algemene directie van de federale politie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid op artikel 73, tweede lid;

Gelet op het protocol nr. 193/2 van 20 oktober 2006 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten;

Gelet op het advies nr. 41.612/2 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De selectiecommissie voor de mandaten van directeur binnen het commissariaat-generaal of een algemene directie van de federale politie is als volgt samengesteld : 1° respectievelijk de commissaris-generaal of de directeur-generaal of hun afgevaardigde-mandaathouder, onder wiens gezag het te begeven ambt van directeur ressorteert, voorzitter;2° de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie of de door hem aangewezen adjunct-inspecteur-generaal, bijzitter;3° een directeur-generaal van een andere algemene directie van de federale politie of diens afgevaardigde-mandaathouder, bijzitter.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^