Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 1998
gepubliceerd op 31 december 1998

Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier

bron
ministerie van justitie
numac
1998010075
pub.
31/12/1998
prom.
21/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/21/1998010075/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de protestwet van 3 juni 1997, inzonderheid artikel 2;

Gelet op de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten, inzonderheid artikel 14, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1998;

Gelet op de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, inzonderheid artikel 6, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1957 betreffende de uitvoering van artikel 38, tweede lid, en van artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes, inzonderheid artikel 2, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 november 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat de centrale depositaris van protesten van handelspapier dat gedomicilieerd is bij een in België gevestigde kredietinstelling, sinds 1 januari 1998 gemachtigd is aan eenieder die erom verzoekt, de gegevens te verstrekken uit de lijsten met protesten die werden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;

Overwegende dat bijgevolg zonder uitstel de voorwaarden moeten vastgelegd worden waartegen deze gegevens kunnen geconsulteerd worden;

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 26 november 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1957 betreffende de uitvoering van artikel 38, tweede lid, en van artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes, de Nationale Bank van België vanaf 1 januari 1999 de functie van centraal depositaris overneemt van het Herdisconterings- en Waarborginstituut en dat bijgevolg de Nationale Bank op voormelde datum in staat moet worden gesteld deze taak onder de beste voorwaarden aan te vatten;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De gegevens uit de lijsten met protesten die bekend werden gemaakt overeenkomstig artikel 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, zijn verkrijgbaar bij de centrale depositaris middels schriftelijke aanvraag via de post of aan zijn loketten : 1° in papiervorm wat de aanvragen betreft die betrekking hebben op een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon, of op de handelsbenaming of het letterwoord waaronder een persoon zijn beroepsactiviteit uitoefent;2° via geautomatiseerde informatiedrager indien het gaat om een jaarabonnement met volledige maandelijkse bijwerking van deze gegevens.

Art. 2.Het bedrag van de vergoeding die de centrale depositaris gemachtigd is te vragen voor het verstrekken van de prestatie waarvan sprake in artikel 1, wordt als volgt vastgelegd : a) voor de mededelingen overeenkomstig artikel 1, 1°, een vast bedrag van 350 frank exclusief belasting over de toegevoegde waarde per natuurlijke of rechtspersoon, handelsbenaming of letterwoord waarop de consultatie betrekking heeft, eventuele portokosten en incassokosten niet inbegrepen;b) voor de mededelingen overeenkomstig artikel 1, 2°, een vast bedrag van 5 000 frank exclusief belasting over de toegevoegde waarde per maandelijkse verzending, vermeerderd met 30 frank exclusief belasting over de toegevoegde waarde per medegedeeld protest, verbindingskosten of kosten voor de elektronische overdracht via netwerk niet inbegrepen.

Art. 3.De mededelingen overeenkomstig artikel 1, 1°, worden zonder kosten uitgevoerd wanneer de aanvraag uitgaat van een natuurlijke of rechtspersoon waarvan de naam, de handelsbenaming of het letterwoord deel uitmaakt van de krachtens artikel 1 medegedeelde gegevens. De betrokken persoon voegt hiertoe een recto-verso kopie van zij identiteitskaart bij zijn aanvraag; bovendien moeten vertegenwoordigers van rechtspersonen daartoe hun bevoegdheden aantonen.

De betaling van de vergoeding overeenkomstig artikel 2, a) is niettemin verschuldigd voor de conform het eerste lid ingediende aanvragen wanneer ze uitgeoefend worden binnen een periode van minder dan één maand volgend op een gelijkaardige aanvraag.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 5.Onze Minister van Justitie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS

^