Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015198 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen (1) type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015197 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht (*) type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/12/1998 pub. 12/03/2013 numac 2013000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003643 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1998 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 21/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003677 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998010075 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier type koninklijk besluit prom. 21/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998012993 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast type koninklijk besluit prom. 21/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022826 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998011400 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 21/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998014349 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven

beschikking

type beschikking prom. 21/12/1998 pub. 14/04/1999 numac 1999031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van de beginbalans van de Grondregie type beschikking prom. 21/12/1998 pub. 23/03/1999 numac 1999031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 1998 type beschikking prom. 21/12/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type beschikking prom. 21/12/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/1998 pub. 19/10/1999 numac 1999029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier van de afdeling betiteld « beambte voor het onderhoud inzake electromechanica » gerangschikt in het hoger secundair niveau van het onderwijs voor sociale promotie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1999022019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 19 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 21/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1999022020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 7 september 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 21/12/1998 pub. 14/04/1999 numac 1999031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot goedkeuring van de eindbalans van het in vereffening zijnde Agglomeratiebedrijf van Brussel type overeenkomst prom. 21/12/1998 pub. 17/04/1999 numac 1999031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1999 type overeenkomst prom. 21/12/1998 pub. 17/04/1999 numac 1999031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1999

lijst

type lijst prom. 21/12/1998 pub. 23/04/1999 numac 1999011113 bron ministerie van economische zaken Lijst der erkende springstoffen De lijst, gevoegd bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen, wordt, krachtens het ministerieel besluit van 21 december 1998, aangevuld met een B6 - 12 1. Veiligheidspatronen voor pyromechanismen, bestaande uit een omhulsel met een ontplofb(...)

erratum

type erratum prom. 21/12/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Erratum type erratum prom. 21/12/1998 pub. 03/03/2016 numac 2016000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum

document

type document prom. 21/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1998003692 bron ministerie van financien Beslissing van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut houdende verhoging van de bedragen van de in de reglementen B 1 en B 2 vermelde drempels
^