Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 augustus 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024371
pub.
03/10/2008
prom.
21/08/2008
ELI
eli/besluit/2008/08/21/2008024371/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 4, § 3ter, ingevoegd bij de wet van 13 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, inzonderheid op artikel 20, § 1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 december 1999;

Gelet op het advies van de meest representatieve beroepsorganisaties, gegeven op 27 november 2006 en op 16 april 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 maart 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 44.733/3, gegeven op 1 juli 2008, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 20 van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 december 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in § 1 wordt het volgende lid toegevoegd : « Iedere wijziging aan de in het eerste lid opgesomde gegevens dient eveneens geregistreerd te worden overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het eerste lid en dit binnen de zestig dagen na de wijziging, tenzij de wijziging het gevolg is van een verplichting opgelegd van overheidswege. Echter, indien de apotheek opgericht is als rechtspersoon dienen aangaande de wijziging van de statuten ervan enkel volgende gegevens geregistreerd te worden : - de maatschappelijke naam; - de rechtsvorm; - de maatschappelijke zetel; - het ondernemingsnummer; - de wijze van vertegenwoordiging; - de naam en de hoedanigheid van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die wettelijk of statutair bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. »; 2°) § 3 wordt opgeheven.

Art. 2.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^