Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 28 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis Covid-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201655
pub.
28/06/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis Covid-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis Covid-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020 Gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis Covid-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162700/CO/318.01)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de diensten die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, die worden erkend en gesubsidieerd door het Waalse Gewest.

Onder "werknemers" moet worden verstaan : het mannelijke en vrouwelijke bediendepersoneel dat als taak heeft, hulp te bieden aan gezinnen en bejaarde personen.

Art. 2.Context Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in de context van de Covid-19-crisis.

Art. 3.Onderwerp Voor de berekening van het bedrag van het forfaitair gedeelte en het variabel gedeelte van de eindejaarspremie 2020 zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020 houdende toekenning van een eindejaarspremie aan het bediendepersoneel, worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen, voor de periode van 1 maart 2020 tot 30 september 2020 inbegrepen, de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus (corona werkloosheid).

Art. 4.Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten op 23 november 2020 voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 maart 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020. De ondertekenende partijen kunnen deze termijn verlengen door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^