Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 27 april 2021

Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021041303
pub.
27/04/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 90, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 maart 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 19 april 2021;

Overwegende dat dit besluit geen besluit is dat nieuwe, dwingende voorschriften bevat, die een onpersoonlijke en abstracte rechtstoestand regelen en die gelden voor een onbepaald aantal gevallen en van toepassing zijn op de rechtsonderhorigen in het algemeen, dan wel op een onbepaalde groep, niet geïndividualiseerde, rechtsonderhorigen die zich in eenzelfde objectieve toestand bevinden, en bijgevolg gaat het niet om een reglementair besluit in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en dat de afdeling Wetgeving niet bevoegd is om advies te geven over het ontwerp;

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap RIDE PLUS (nr. KBO: 0756.821.615);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk INTERLINGUA (nr. KBO: 0718.740.405);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap INZICHT (nr. KBO: 0761.908.769);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de commanditaire vennootschap CLOVERR (nr. KBO: 0719.381.692);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORMHAT (nr. KBO: 0684.908.387);

Overwegende de vraag tot intrekking van erkenning ingediend door de besloten vennootschap QTIME (nr. KBO: 0729.749.113);

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden in de zin van artikel 90, eerste lid, 1° bis, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de volgende elektronische platformen erkend: 1° het elektronisch platform "www.ride-plus.com", georganiseerd door de besloten vennootschap RIDE PLUS; 2° het elektronisch platform "www.interlingua-asbl.be", georganiseerd door de vereniging zonder winstoogmerk INTERLINGUA; 3° het elektronisch platform "www.inzicht-examencommissie.be" georganiseerd door de besloten vennootschap INZICHT; 4° het elektronisch platform "www.campuz.be" georganiseerd door de commanditaire vennootschap CLOVERR; 5° het elektronisch platform "www.hulponline.be" georganiseerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORMHAT;

Art. 2.De erkenning toegekend aan het elektronisch platform "www.zilverklus.be" georganiseerd door de besloten vennootschap QTIME wordt ingetrokken vanaf 1 april 2021.

Art. 3.De in artikel 1, 1°, bedoelde erkenning wordt vanaf 1 maart 2021 toegekend.

De in artikel 1, 2°, bedoelde erkenning wordt vanaf 1 januari 2021 toegekend.

De in artikel 1, 3°, 4°, 5° bedoelde erkenning wordt vanaf 1 april 2021 toegekend.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^