Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021031110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het Belgisch nationaal actieplan "One Health" voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 27/04/2021 numac 2021041303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021031158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021 wordt de heer David LEONET bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021041309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 februari 2021 wordt mevrouw Marie COLLARD bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/04/2021 numac 2021202004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201750 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201751 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201752 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201753 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma's 22 en 24 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201754 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201410 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 168/2020 van 17 december 2020 Rolnummer 7407 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 20 december 2019 « tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 20(...) Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter F. Daoût en de rechters-vers(...) type arrest prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201727 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2021 van 1 april 2021 Rolnummer 7141 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 5 van de wet van 30 juli 2018 « tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terror Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2021 pub. 27/04/2021 numac 2021031122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan . - Addendum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021041304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60 - 08 `Wijk Antwerpen - Alhambra'. - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 18/03/2021 keurt de volledige opheffing van het bijzonder Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2021 pub. 27/04/2021 numac 2021031141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten, van de ingedeelde installaties en activiteiten of van de installaties of activiteiten die een risico voor de bodem vormen

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021031132 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en De richtlijnen voor het indienen van die documenten langs elektronische weg (of op elektronische in(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021020872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse I en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglemen Mijnheer PETIT Thomas, geboren te Boussu op 13 oktober 1987, wordt erkend als deskundige in de fysi(...) type erkenning prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021020873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen regleme Mevrouw GUSTIN Alice, geboren te La Louvière op 7 maart 1982, wordt erkend als deskundige in de fys(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021202085 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieur HVAC / Antwerpen (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21118 Solliciteren kan tot 26/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021202089 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés personeelsadministratie - Teamchef (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21126 Solliciteren kan tot 11/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021030987 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt de heer Niels SMEETS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LAZEURE Stijn benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021202014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun manda Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemd comité, de heer DE BOM Erik, in de hoedanigheid(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021031131 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaats van **** **** (****/****/****) (****) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via Werving. Er wordt een bijkomende proef ****(...) **** **** (Deskundige Systeembeheer) bij de **** **** **** : 1(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021031130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaats van Deskundige Vertaling (****) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd : ****(...) Toelichting: Attesten **** bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men ****(...)

document

type document prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021201579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie. - Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 maart 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen: 1. als verteg(...) type document prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021202086 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur "Ondersteunende Diensten" voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG21712 Solliciteren kan tot en met 18/05/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 27/04/2021 numac 2021202106 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Wetenschappelijke Attachés (niveau A) voor Perspective.brussels. - Selectienummer: AFB20032 Deze selectie werd afgesloten op 22/04/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaa(...)
^