Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 mei 2019
gepubliceerd op 23 mei 2019

Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019012696
pub.
23/05/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/20/2019012696/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 195, eerste, tweede en derde lid, en artikel 46, vijfde lid, van de Grondwet ;

Gelet op artikel 105, derde lid, van het Kieswetboek, toegevoegd door de wet van 19 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 19/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten, artikel 106, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, en artikel 142, eerste lid, van het zelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 ;

Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, inzonderheid op artikel 15, eerste lid, 3° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018012950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement sluiten tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019 sluiten tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019;

Overwegende dat het aangewezen is de openingsuren in de traditionele stembureaus en in de stembureaus met elektronische stemming te verlengen, teneinde een vlot verloop van de stemming te verzekeren bij de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen;

Gelet op de verklaring van de federale wetgevende macht van 20 mei 2019 houdende dat er reden bestaat tot herziening van sommige bepalingen van de Grondwet die zij erin aanwijst ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 april 2019 ;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 mei 2019;

Gezien het artikel 8, § 1, 3° en 4° van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De kiescolleges van alle kieskringen van het Rijk worden op zondag 26 mei 2019 bijeengeroepen tussen 8 en 14 uur in de kieskantons en de gemeenten waar de stemming door middel van papieren stembiljetten geschiedt, en tussen 8 en 16 uur in de kieskantons en de gemeenten waar de stemming elektronisch is, met het oog op de verkiezing van het vereiste aantal volksvertegenwoordigers.

Art. 2.De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt bijeengeroepen op donderdag 20 juni 2019.

De nieuwe Senaat wordt bijeengeroepen op donderdag 4 juli 2019.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Eerste Minister en Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven Brussel, 20 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

^