Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage ter financiering van het sectorale pensioenplan georganiseerd door het "Fonds tweede pijler PC 323"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200373
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage ter financiering van het sectorale pensioenplan georganiseerd door het "Fonds tweede pijler PC 323" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage ter financiering van het sectorale pensioenplan georganiseerd door het "Fonds tweede pijler PC 323".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1988. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011 Vaststelling van de bijdrage ter financiering van het sectorale pensioenplan georganiseerd door het "Fonds tweede pijler PC 323" (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107533/CO/323) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden, arbeiders en dienstboden aangegeven in de DMFA in de RSZ-categorieën 037, 112 en 113.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de werknemers tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de DMFA met werknemerscodes 840 en 841;b) de werknemers aangegeven in de DMFA in de RSZ-categorieën 037, 112 en 113 met werknemerscode 035 en 439. HOOFDSTUK II. - Doel en modaliteiten

Art. 2.De sociale partners van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden hebben beslist om een sectoraal pensioenplan in te richten. Dit plan is ingegaan op 1 april 2010, conform de bepalingen van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 3.Het "Fonds tweede pijler PC323" (hierna het fonds genoemd) is belast met het innen en beheren van de bijdragen voor het sectorale pensioenplan.

Art. 4.Vanaf 1 januari 2012 wordt het forfait vervangen door een patronale bijdrage van 2 pct. op de lonen voor alle beroepscategorieën.

Art. 5.De hierboven bedoelde bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en doorgestort aan het fonds. HOOFDSTUK III. - Concrete modaliteiten

Art. 6.Het kwartaalbedrag patronale bijdrage wordt vastgesteld op : - 1,9 pct. van de brutoloonmassa voor het pensioenfonds; - 0,1 pct. van de brutoloonmassa bestemd voor de solidariteitstoezegging, zijnde een totaal van 2 pct., exclusief de bijdrage van 8,86 pct. (= bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen bestemd voor de RSZ). HOOFDSTUK IV. - Ontbinding, liquidatie

Art. 7.In geval het sectorale pensioenplan wordt ingetrokken, wordt het "Fonds tweede pijler PC 323" geheel noch gedeeltelijk aan de inrichter of aan de werkgevers teruggestort. Het wordt verdeeld tussen de personen die actief bij het pensioenplan zijn aangesloten afhankelijk van de reserves op de individuele rekeningen. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Zij annuleert en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2010 afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage ter financiering van het sectorale reservefonds bestemd voor het sectorale pensioenplan georganiseerd door het waarborg- en sociaal fonds voor de vastgoedsector.

Zij kan worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen, met een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^