Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 30 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200325
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 Aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107575/CO/220) Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en de vrouwelijke bedienden bedoeld.

Doelstelling van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 2.De doelstelling van deze collectieve arbeidsovereenkomst is de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet aan te passen.

Aanvullende vergoeding bij loopbaanhalvering op 55 jaar in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001

Art. 3.De voltijdse tewerkgestelde bedienden met een anciënniteit van tenminste twaalf maanden en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van de loopbaanhalvering, hebben recht gedurende de ganse periode van de loopbaanhalvering op een aanvullende vergoeding van 82 EUR per maand ten laste van hun werkgever indien zij hun loopbaan halveren in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Overgang naar het conventioneel brugpensioen

Art. 4.Voor de bedienden die gebruik maken van het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties voor werknemers van 50 jaar en ouder zoals bepaald in artikel 9, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, zal de aanvullende vergoeding van het brugpensioen worden berekend op basis van de uurregeling die van toepassing was vóór de vermindering van de arbeidsprestaties wanneer zij overstappen van de loopbaanvermindering naar het conventioneel brugpensioen.

Looptijd van de overeenkomst

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en komt te vervallen op 31 december 2013. Zij past de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende het tijdskrediet voor de bedienden van de voedingsnijverheid aan.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^