Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 augustus 2000
gepubliceerd op 30 augustus 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016224
pub.
30/08/2000
prom.
20/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/20/2000016224/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 AUGUSTUS 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, inzonderheid op artikel 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 april 1999, en artikel 1, tweede lid, vervangen bij de wet van 18 juli 1973;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996, 13 september 1998, 3 februari 1999, 13 mei 1999 en 20 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 1998 houdende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement.

Gelet op de verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur, gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1181/98 van de Raad van 4 juni 1998;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2870/95 van de Raad van 8 december 1995, bij verordening (EG) nr. 2489/96 van de Raad van 20 december 1996, bij verordening (EG) nr. 686/97 van de Raad van 14 april 1997, bij verordening (EG) nr. 2205/97 van de Raad van 30 oktober 1997, bij verordening (EG) nr. 2635/97 van de Raad van 18 december 1997 en bij verordening (EG) nr. 2846/98 van de Raad van 17 december 1998;

Gelet op de verordening (EG) nr. 3690/93 van de Raad van 20 december 1993 tot invoering van een communautair stelsel van regels voor de minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten;

Gelet op de verordening (EG) nr. 2090/98 van de Commissie van 30 september 1998 betreffende het communautaire gegevensbestand van vissersvaartuigen;

Gelet op de beschikking van de Raad van 26 juni 1997 inzake de doelstelling en bepalingen voor de herstructurering, in de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 van de communautaire visserijsector met het oog op de totstandbrenging van een duurzaam evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie daarvan;

Gelet op de richtlijn 93/103/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld tijdelijke maatregelen te nemen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden voortvloeit uit het feit dat bij het meten van een vissersvaartuig dient rekening gehouden te worden met de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 1998 houdende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;

Overwegende dat ingevolge de bepalingen van dit koninklijk besluit de brutotonnenmaat van vissersvaartuigen die reeds in de vaart zijn maar die moeten hermeten worden, hoger zal zijn dan de vastgestelde maxima zoals bepaald in het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden;

Overwegende dat voor deze vissersvaartuigen de brutotonnenmaat niet meer kan verkleind worden zodanig dat een afwijking op de maximale toegelaten brutotonnenmaat noodzakelijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 9, § 5, van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 augustus 1996, 13 september 1998 en 13 mei 1999, wordt aangevuld met de volgende leden : « De Minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft kan een afwijking toestaan met betrekking tot de maximale brutotonnenmaat, zoals bepaald in lid 1, voor vissersvaartuigen die in aanbouw zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit en die aan de bepalingen moeten voldoen van het koninklijk besluit van 13 juli 1998 houdende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement.

Voor de vissersvaartuigen bedoeld in lid 2 en die in de vaart zijn gekomen vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, kan de Minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft een afwijking toestaan met betrekking tot de maximale brutotonnenmaat ingeval deze vissersvaartuigen moeten hermeten worden ingevolge de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 1998 houdende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 20 augustus 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

^