Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002037 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002046 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002069 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002081 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002082 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002083 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002084 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1999 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003467 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003468 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003474 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003472 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen die ressorteren onder de bevoegheid van het ministerie van ambtenarenzaken met het oog op de omschakeling naar de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003471 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake ambtenarenzaken van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003473 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003475 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003477 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003476 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de Euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003478 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003479 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uniformering van de spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003485 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de post- en telecommunicatiesectoren type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003484 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de materies die onder het departement van Verkeer en Infrastructuur ressorteren, van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003486 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003490 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003488 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003487 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000009773 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 augustus 2000 zijn benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : - de heer Van Overloop, D., advocaat; - de heer Vrints, C., advocaat, plaatsve Zij worden aangewezen hun ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen en te(...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000011293 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000011335 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012531 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000011371 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de artikelen 260, eerste lid, 262, 2°, 263 en 264 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2000 type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012599 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 124 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkeloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 30/08/2000 numac 2000016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht. - Opheffing van de schorsing type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000016224 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003483 bron ministerie van landsverdediging en ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003489 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000022587 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van het maximum aantal diensten radiotherapie dat mag uitgebaat worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000011362 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 7 augustus 2000 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, Dossier PR/EV/3165 : Verplaatsbaar verlichtingstoestel voor algemeen gebruik TOUCH ON LAMP type BT-(...) type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035863 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociaal huurstelsel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter bescherming van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035840 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035843 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Natuurbehoud type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035844 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000022616 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Europese Unie LIFE- Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Wijzigingsbericht Wijziging van de datum van indiening van het Belgisch projectvoorstel. 1. Op 8 december 1999 verscheen in het Belgisch Staatsblad 2. De uiterste indieningsdatum voor de Belgische projectvoorstellen voor LIFE III - milieu vermeld (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000035630 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Antwerpen. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Boechout, Kontich, Ranst en Rumst Bij besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 wordt het bij Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...) type gewestplan prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000035633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Mechelen. - Definitieve samenstelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek Bij besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 wordt het Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...) type gewestplan prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Aalst en Lede Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2000 wordt Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...) type gewestplan prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000035732 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Destelbergen, Laarne, Lochristi en Wetteren Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 j Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...) type gewestplan prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000035731 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Dendermonde. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Buggenhout, Lebbeke en Wichelen Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2000 wordt het bi Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...)

document

type document prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000000706 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant-chef bij de rijkswacht Louwyck, M., wordt op datum van 1 september 2000, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Brunehaut. Adjudant-chef bij de rijkswacht Cools, M., werd op datum van 10 jul Adjudant-chef bij de rijkswacht Maldague, E., werd op datum van 31 juli 2000, aangewezen voor het a(...) type document prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retributie kan in EUR per overschrijving betaald worden door het bedrag in BEF te delen door de (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000023360 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000000527 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 14 juli 2000 wordt Mevr. Bernadette Vigneron tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000000554 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-referendarissen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 wordt Mevr. Vinciane Franck tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 wordt Mevr. Anne- Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 wordt Mevr. Geneviève Martou tot adjunct-referendaris b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000000558 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeurs Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 wordt Mevr. Isabelle Leysen, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 word Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 wordt de heer Tom De Waele, adjunct-referendaris, tot a(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000000573 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 wordt de heer Christian Amelynck, referendaris, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000000705 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van de beheerder van de Raad van State Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt de heer Philippe Vermeulen voor een periode van drie jaar tot beheerder van de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000012608 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Belliardstraat 51, te 10(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Verviers en Eupen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Belliardstraat 51, (...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000012616 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevrouw de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat (...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2000 numac 2000012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...)
^