Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 21 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201530
pub.
21/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2020 Toekenning van een sociaal voordeel (Overeenkomst geregistreerd op 19 maart 2020 onder het nummer 157770/CO/330) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Aan de in artikel 1 bedoelde werknemers wordt, ten laste van de werkgevers, een sociaal voordeel toegekend. HOOFDSTUK II. - Toepassingsmodaliteiten en bedrag

Art. 3.Sociaal dienstjaar 2019 Het bedrag van het sociaal voordeel toegekend aan de rechthebbende, is vastgesteld op 8 EUR per begonnen maand gedurende dewelke de rechthebbende krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden is geweest bij een in artikel 1 bedoelde onderneming in de loop van het sociaal dienstjaar dat loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019.

Het maximumbedrag van het sociaal voordeel per rechthebbende voor het sociaal dienstjaar 2019 is bijgevolg vastgesteld op 96 EUR per jaar.

Art. 4.Vanaf het sociaal dienstjaar 2020 Het bedrag van het sociaal voordeel toegekend aan de rechthebbende, is vastgesteld op 10 EUR per begonnen maand gedurende dewelke de rechthebbende krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden is geweest bij een in artikel 1 bedoelde onderneming in de loop van het sociaal dienstjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni.

Het maximumbedrag van het sociaal voordeel per rechthebbende vanaf het sociaal dienstjaar 2020 is bijgevolg vastgesteld op 120 EUR per jaar.

Art. 5.Dit sociaal voordeel geldt zowel voor voltijds als voor deeltijds tewerkgesteld personeel, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (voor een bepaalde of een onbepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk).

Het recht op dit sociaal voordeel beperkt zich tot de werknemers die lid zijn van één van de representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 6.Elk jaar, uiterlijk op 31 maart volgend op het sociaal dienstjaar, worden de werkgevers bedoeld in artikel 1, door toedoen van het sociaal fonds, in het bezit gesteld van de nodige attesten van tewerkstelling (attest van sociaal voordeel).

Dit attest, het aantal begonnen maanden tewerkstelling in het sociaal dienstjaar aanduidend, wordt door de werkgevers in drievoud opgesteld op naam van elk lid van het personeel dat tijdens het sociaal dienstjaar in het personeelsregister was ingeschreven.

Eén exemplaar wordt, na dergelijke invulling door de werkgever, dadelijk doorgezonden aan het sociaal fonds.

Uiterlijk op 30 april volgend op het sociaal dienstjaar, worden de attesten van sociaal voordeel in dubbel exemplaar door de werkgevers individueel aan alle werknemers uitgereikt, ook aan de rechthebbende die de onderneming in het betrokken sociaal dienstjaar verlaten hebben.

De werkgever draagt voor elke werknemer een bijdrage ten belope van 0,20 pct. van de brutoloonmassa zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, af aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal de bijdragen rechtstreeks innen.

Krachtens het artikel 3, punten 1 en 2 van de statuten van het fonds (collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2014) is het "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek", met als zetel Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne, gemachtigd om deze gelden, geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in ontvangst te nemen op bankrekeningnummer 737-0015933-68 van het fonds.

Art. 7.Op voorlegging van het door de werkgever afgeleverd attest sociaal voordeel, betalen de vakorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, binnen de maand het sociaal voordeel aan de rechthebbende uit.

Indien een rechthebbende op het ogenblik van de betaling overleden is, wordt het sociaal voordeel betaald aan de wettelijke erfgenamen.

Het attest van sociaal voordeel wordt, bij wijze van onderlinge controle, door ten minste twee van de vakorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten afgestempeld.

Art. 8.De werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, zenden een afrekening van de uitbetaalde attesten door aan het fonds, dat de vooruitbetaalde bedragen van de premies aan de vakorganisaties terugbetaalt binnen de maand volgend op de toezending van de afrekeningen.

De attesten zelf worden door de werknemersorganisaties voor controle ter beschikking gehouden van het fonds gedurende drie kalenderjaren volgend op het sociaal dienstjaar.

Art. 9.Het eventueel overschot, na vereffening van de verschillende premies aan de vakorganisaties, blijft geblokkeerd staan op de rekening vermeld in artikel 6.

De bestemming van deze eventuele overschotten zal in de raad van bestuur van het "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek", na aftrek van de werkingskosten en niet inbare schuldvorderingen, paritair worden bepaald. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2020 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 (registratienr. 143036/CO/330; koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de toekenning van anciënniteitsverlofdagen en een leeftijdsverlofdag type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels sluiten;

Belgisch Staatsblad van 25 juni 2018).

Zij kan op verzoek van de meest gerede partij worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden; deze opzegging moet per aangetekende brief worden gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^