Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 18 mei 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201524
pub.
18/05/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020 Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan (Overeenkomst geregistreerd op 10 december 2020 onder het nummer 162295/CO/139) Preambule : Overeenkomstig de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, heeft het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, waarvan de statuten hierna worden bepaald. HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel en doel

Artikel 1.Overeenkomstig de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" genaamd.

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" is gevestigd te 2030 Antwerpen, Straatburgdok Noordkaai 2.

Hij kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart overgeplaatst worden naar elke andere plaats in België.

Art. 3.Het fonds heeft tot doel overeenkomstig de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 66, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 4 november 1997 - registratie op 25 november 1997 - onder het nummer 46237/CO/300 te voorzien in : 1. het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde personen;2. het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren;3. het financieren en organiseren van de opleiding van de werknemers, werkzoekenden, werklozen of andere doelgroepen;4. het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen;5. het financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid;6. het nemen van maatregelen ter bevordering van de naleving van sociale verplichtingen.7. het vervullen van de rol van inrichter van het aanvullend pensioen in de zin van de wet van 26 april 2003 met betrekking tot aanvullende pensioenen voorzien door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de huidige en gewezen werknemers (onder "werknemers" wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemer bedoeld) van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart. HOOFDSTUK III. - Modaliteiten van toepassing en uitkering

Art. 5.De aard, het bedrag, de modaliteiten van toekenning en uitkering van de voordelen bedoeld in artikel 3 worden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 6.In geen geval mag de betaling van de in artikel 3 bedoelde voordelen aan de werknemers afhankelijk worden gesteld van de storting van de door de werkgever verschuldigde bedragen. HOOFDSTUK IV. - Bestuur

Art. 7.Het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" wordt beheerd door een raad van bestuur paritair samengesteld uit 6 leden waarvan 3 voorgedragen door de werkgeversorganisaties en 3 voorgedragen door de werknemersorganisaties.

De leden van de raad van bestuur worden aangeduid door het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart onder de effectieve en plaatsvervangende leden van dit paritair comité.

Hun mandaat eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart. In dat geval wordt het lid wiens mandaat een einde nam vervangen door een lid die tot dezelfde organisatie behoort.

Art. 8.Ieder jaar duidt de raad van bestuur in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris aan. Voor het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap wordt een beurtregeling toegepast onder de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

De functie van secretaris kan door de raad van bestuur aan derden worden toevertrouwd. De secretaris, bedoeld in het vorige lid, kan enkel met een adviserende stem aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen.

Art. 9.De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter is gehouden ten minste ieder kwartaal en telkens wanneer ten minste twee bestuurders, elk behorend tot een andere organisatie, erom verzoeken, de raad van bestuur bijeen te roepen. De oproepingen vermelden de agenda.

De verslagen worden door de secretaris opgesteld en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten.

Uittreksels uit deze verslagen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders, zijnde een vertegenwoordiger van de werkgeverorganisaties en een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

De stemming is slechts geldig indien ten minste één lid van iedere organisatie eraan heeft deelgenomen en op voorwaarde dat het ter stemming gebrachte punt duidelijk werd vermeld op de agenda van de vergadering of indien het dringend moet worden behandeld.

Art. 10.De raad van bestuur heeft tot opdracht het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" te beheren en alle maatregelen te treffen die nodig blijken voor zijn goede werking. Hij bezit de meest uitgebreide machten inzake beheer en bestuur.

De raad van bestuur treedt in rechte op uit naam van het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van de daartoe afgevaardigde bestuurder.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden overgedragen.

Voor de andere akten dan die waarvoor door de raad van bestuur bijzondere opdrachten werden gegeven, volstaat, opdat het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" geldig vertegenwoordigd zou zijn tegenover derden, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, zijnde één vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties en één vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, zonder dat deze bestuurders van enige beraadslaging of machtiging moeten laten blijken.

De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ten gevolge van hun bestuur, met betrekking tot de verbintenissen van het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart". HOOFDSTUK V. - Financiering en te verstrekken inlichtingen

Art. 11.Het "Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart" beschikt over de bijdragen verschuldigd door de in artikel 4 bedoelde werkgevers.

Deze bijdragen en eventuele andere inkomsten worden per sociaal voordeel geboekt.

Art. 12.Het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart onderzoekt jaarlijks, zo vlug mogelijk na 1 januari, of het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" nog voldoende kapitaal in reserve heeft om zijn normale verplichtingen tijdens het begonnen kalenderjaar te kunnen nakomen. Indien wordt vastgesteld dat het kapitaal in reserve volstaat om die verplichtingen na te komen, worden de op 31 december van het voorgaand kalenderjaar van kracht zijnde bijdragen gehandhaafd voor de duur van het begonnen jaar.

Indien wordt vastgesteld dat het kapitaal in reserve niet volstaat om die verplichtingen na te komen, worden de in voorgaand lid bedoelde bijdragen verhoogd om te voldoen aan de normale verplichtingen van het begonnen kalenderjaar.

Art. 13.De bijdragen bedoeld in artikel 11 van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in toepassing van artikel 6 van de Sociale Zekerheids wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid binnen de termijnen vastgesteld voor de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid.

Op eenvoudige vraag van het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" moet de werkgever alle gegevens, nodig voor een goede werking, over hemzelf of zijn werknemers verstrekken. HOOFDSTUK VI. - Begrotingen, rekeningen

Art. 14.Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december.

Art. 15.Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart voorgelegd.

Art. 16.Op 31 december worden de rekeningen van het voorbije jaar afgesloten. De afsluiting, de balans en jaarrekening dienen op rekenplichtig gebied voldoende omschreven te zijn.

De raad van bestuur en ook de met toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid door het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart aangewezen revisor of accountant, brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het voorbije kalenderjaar.

De balans en jaarrekeningen, samen met het in vorig lid bedoeld jaarlijks verslag, moeten uiterlijk tijdens de maand juni van het daaropvolgende jaar ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart worden voorgelegd. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding van het fonds

Art. 17.Het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" kan worden ontbonden in geval van opzegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart wijst in dat geval de vereffenaars aan, bepaalt hun machten en bezoldiging en stelt de bestemmeling vast die aan het vermogen van het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" wordt gegeven, overeenkomstig het doel waartoe het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" is opgericht. HOOFDSTUK VIII. - Opheffing van bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten

Art. 18.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002 (registratienr. 65122/CO/139), de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006 (registratienr. 80744/CO/139), de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2009 (registratienr. 95880/CO/139), de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 (registratienr. 136287/CO/139) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2016 (registratienr. 136863/CO/139) op. HOOFDSTUK IX. - Duurtijd en opzegging

Art. 19.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2021.

Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van 6 maanden in acht wordt genomen.

De opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart en aan elk van de ondertekenende partijen betekend en heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.

Art. 20.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^