Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2019 pub. 18/05/2021 numac 2021031412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn 2017/1371. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021030534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vervanging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012 betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de binnenscheepvaart tewerkgesteld op basis van "systeemvaart" (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021040982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021041435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeelL van de politiediensten betreffende de moederschapsbescherming type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht (Code 5.4 op scenario WECH505) voor werknemers tewerkgesteld in de sector pakhuizen (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019 inzake de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake vaststelling van de werkgeversbijdragen voor vormingskosten type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en financiering van de leertijd voor zeevissers, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) "financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - geharmoniseerd stelsel - op 59 jaar" type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/2021 numac 2021031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Ontslag Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 april 2021 wordt De heer LIBEAU Gauthier met ingang van 1 februari 2021 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 april 2021 wordt De heer(...) type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031445 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de datum van eerste uitvoering van de risico-enquête op varkensbedrijven type ministerieel besluit prom. 02/02/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031493 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepserkendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 10/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021041423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021041483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021041514 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een bijkomende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn getroffen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/05/2021 numac 2020205093 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2020 van 19 november 2020 Rolnummer 7329 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 91 tot 98 en 101 van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modern Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verlenging van het mandaat van de Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van het toelatings- en toegangsexamen tot de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de overdracht van de onroerende rechten, de roerende goederen en de rechten en verplichtingen aan Wallonie-Bruxelles international ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen van Wallonië-Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021041517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2021 numac 2021031351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2021, wordt mevrouw Anneleen BREMS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)
^