Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 21 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201444
pub.
21/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 Risicogroepen (Overeenkomst geregistreerdop 20 februari 2020 onder het nummer 157203/CO/119) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Tewerkstelling van risicogroepen 1. Algemeen Art.2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) van 19 februari 2013.

De sociale partners verbinden er zich toe deze collectieve arbeidsovereenkomst aan te passen in geval van wijziging van de wetgeving zodat de sector zijn verplichtingen naleeft in verband met de risicogroepen vermeld in de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst voert de bepalingen uit van het sectoraal akkoord 2019-2020.

Art. 3.§ 1. Teneinde de financiering te verzekeren van de tewerkstellingsbevorderende maatregelen zoals opleidingsinitiatieven, tewerkstellingspremies en de tussenkomst in de kosten van de kinderopvang, zijn de werkgevers bedoeld in het eerste artikel een bijdrage verschuldigd van 0,10 pct. berekend op de brutolonen van de arbeiders.

Teneinde deze financiering te verzekeren voor 2019, zal de tewerkstellingsbijdrage worden verhoogd van 0,10 pct. naar 0,40 pct. van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

Teneinde deze financiering te verzekeren voor 2020 en 2021, zal de tewerkstellingsbijdrage worden verhoogd van 0,10 pct. : - naar 0,25 pct. vanaf 1 januari 2020. § 2. Ze wordt geheven en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, volgens de modaliteiten vastgesteld in de artikelen 14 tot 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst tot bepaling van de statuten van het sociaal fonds (collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007, geregistreerd onder nummer 82472/CO/119). § 3. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 8 april 2013), dient 0,05 pct. van de loonmassa aan te rekenen op de voornoemde bijdrage bepaald in paragraaf 1 ( § 1) voorbehouden te worden ten gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel l van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten. Van de 0,05 pct. van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit. 2. Tewerkstellingspremies en ingroeibanen Art.4. De ondernemingen die werknemers die tot de risicogroepen behoren opgesomd in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten, zoals langdurig werklozen, laaggeschoolde werklozen, werklozen met een leeftijd van minstens 50 jaar, werkzoekenden die het begeleidingsplan voor werklozen hebben gevolgd, gehandicapten, personen die terugkeren op de arbeidsmarkt of bestaansminimumtrekkers voor onbepaalde duur aanwerven, kunnen een eenmalige forfaitaire toelage ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren" bekomen.

Deze toelage bedraagt 1 569,46 EUR voor de voltijdse aanwerving van een arbeider en 784,73 EUR voor de aanwerving van een deeltijds in dienst genomen arbeider met een overeenkomst van minstens 18 uur per week.

Het bedrag van de toelage wordt respectievelijk opgetrokken naar 2 354,19 EUR of 1 177,10 EUR indien de aangeworven arbeider minder dan 26 jaar is.

Deze toelage wordt toegekend wanneer de arbeider 6 maanden anciënniteit heeft bereikt in de onderneming.

Art. 5.De ondernemingen die arbeiders die geheel of gedeeltelijk hun beroepsloopbaan onderbreken, of arbeiders die bruggepensioneerd zijn vanaf of na de leeftijd van 58 jaar vervangen door arbeiders die behoren tot de bovengenoemde risicogroepen, kunnen ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren" genieten van dezelfde eenmalige forfaitaire toelage onder dezelfde voorwaarden als deze vastgesteld in artikel 4 hierboven.

Art. 6.De uitbetaling van de toelagen geschiedt bij beslissing van de raad van bestuur van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren". Er kan per arbeider slechts één toelage aan de werkgever toegekend worden.

In voorkomend geval, kan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren" de nodige beslissingen nemen om het bedrag van de toelagen bedoeld in de artikelen 4 tot 6 te beperken, om zo een overschrijding te voorkomen van de financiële middelen, voortvloeiend uit de bijdragen bedoeld in artikel 3.

Art. 7.De arbeiders jonger dan 26 jaar die tot de risicogroepen behoren zoals opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten kunnen een opleiding krijgen door een door de werkgever aangeduide mentor.

De loonkosten van de mentor gedurende deze opleiding worden door het sociaal fonds ten laste genomen op grond van bewijsstukken en na goedkeuring door de raad van bestuur van het sociaal fonds.

Een maximaal budget van 100 000 EUR per jaar wordt voor dit initiatief voorbehouden. 3. Kinderopvang Art.8. In 2020 en 2021 kent het sociaal fonds voor de voedingshandel een tussenkomst toe in de kinderopvang in erkende opvanginstellingen (kribbe, peutertuin, onthaalmoeder) voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Deze tussenkomst wordt op 3 EUR per dag effectieve opvang en per kind vastgesteld op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van kinderen (voor de tussenkomst in 2020 op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2019 en voor de tussenkomst in 2021 op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2020).

Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op de tussenkomst ten belope van een jaarlijks maximumbedrag van 600 EUR, als hij minimum 12 volledige maanden anciënniteit heeft in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren en een arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren op het moment van de opvang van het kind.

De aanvragen tot tussenkomst worden ingediend door de werknemers bij de werkgevers die een volledig dossier met alle noodzakelijke stavingstukken overmaken aan het sociaal fonds.

De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden door de raad van bestuur van het sociaal fonds bepaald.

De tussenkomst wordt voor de jaren 2020-2021 ingevoerd. Eind 2021 vindt een evaluatie plaats van het systeem. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de risicogroepen van 27 juni 2019 (registratienummer 152812).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019.

Zij houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2021.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^