Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 18 mei 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201085
pub.
18/05/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten Inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2020 onder het nummer 159551/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers en werkneemsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij. HOOFDSTUK II. - Organisatie

Art. 2.In toepassing van artikel 3, e) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 1986, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 december 1986 en laatst gewijzigd en gecoördineerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds", algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, kunnen de sociale partners vertegenwoordigd in het "Zeevissersfonds" deeltijdse leertijd voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren ten bate van de in artikel 1 bedoelde werknemers inrichten.

De kosten voor de deeltijdse leertijd voor extra bemanningsleden in het kader van het alternerend leren worden gedragen door het fonds, zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Er kan slechts één extra bemanningslid in het kader van alternerend leren meegenomen worden per zeereis.

Art. 4.De deeltijdse leertijd voor een extra bemanningslid in het kader van het alternerend leren wordt georganiseerd in samenspraak tussen het "Zeevissersfonds" en het Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) - Maritiem Instituut Mercator. HOOFDSTUK III. - Deelname

Art. 5.De deeltijdse leerlingen worden enkel op basis van vrijwilligheid gerekruteerd en dienen vooraf blijk te geven van de nodige interesse voor het zeemansberoep.

De kandidaturen worden opgevraagd via het kanaal van het Centrum Deeltijds Onderwijs - Maritiem Instituut Mercator. De werkaanbiedingen hebben een open karakter en bestrijken het volledige grondgebied van Vlaanderen.

Er wordt een alterneringsplan arbeidsdeelname in het kader van alternerend leren DBSO opgesteld tussen de deeltijdse leerling, het CDO en de reder/werkgever.

De deeltijdse leerling wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de visserij.

De deeltijds leerling dient zich aan te bieden voor een medische controle bij een geneesheer die voorkomt op de lijst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Er dient bevestiging van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bekomen te worden dat het vaartuig voldoende uitgerust is om een extra bemanningslid mee te nemen.

Het loon bedraagt per dag het gewaarborgd minimumdagloon voor de scheepsjongens overeenkomstig de bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016 (138213/CO/143) vermeerderd met de lasten per categorie.

In toepassing van artikel 3, e) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 1986, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 december 1986 en laatst gewijzigd en gecoördineerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds", algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, betaalt het "Zeevissersfonds" de deeltijdse leerlingen die als een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen van de in artikel 1 bedoelde werkgevers meegaan. HOOFDSTUK IV. - Algemene bepalingen

Art. 6.Al de betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2020, is geldig tot en met 31 augustus 2021.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^