Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 18 mei 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht (Code 5.4 op scenario WECH505) voor werknemers tewerkgesteld in de sector pakhuizen (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201084
pub.
18/05/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (Code 5.1 op scenario 5) of wegens overmacht (Code 5.4 op scenario WECH505) voor werknemers tewerkgesteld in de sector pakhuizen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (Code 5.1 op scenario 5) of wegens overmacht (Code 5.4 op scenario WECH505) voor werknemers tewerkgesteld in de sector pakhuizen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten Invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (Code 5.1 op scenario 5) of wegens overmacht (Code 5.4 op scenario WECH505) voor werknemers tewerkgesteld in de sector pakhuizen (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2020 onder het nummer 159553/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij (nr. 143) en gekend onder werkgeverscategorie 086 (sector pakhuizen). HOOFDSTUK II. - Doelstelling

Art. 2.Het doel van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst betreft de invoering van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht voor alle werknemers tewerkgesteld in de sector pakhuizen voor zover zij gerechtigd zijn op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht volgens de vigerende werkloosheidsreglementering. HOOFDSTUK III. - Toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de aanvullende vergoeding

Art. 3.Een werknemer tewerkgesteld binnen het Paritair Comité nr. 143 verwerft automatisch het recht op een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht indien hij voldoet aan de toelaatbaar- en vergoedbaarheidsvoorwaarden van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht volgens de vigerende werkloosheidsreglementering. HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 4.Het dagbedrag van de aanvullende vergoeding is bepaald op 10 EUR bruto per volledige dag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht en 5 EUR bruto per halve dag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht, gerekend in het 6 dagenstelsel en naar equivalent omgerekend voor de weekendwerkers. HOOFDSTUK V. - Modaliteiten van de aanvullende vergoeding

Art. 5.De aanvullende vergoeding is betaalbaar vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht.

Art. 6.De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht is ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" is belast met de administratie, boekhoudkundige en financiële organisatie van de verrichtingen die voortspruiten uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 7.De aanvullende vergoeding wordt uitgekeerd door bemiddeling van de door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening erkende uitbetalingsinstellingen, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de zeevisserij (nr. 143). Met het oog op de uitbetaling van de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht ontvangen de hierboven bedoelde instellingen de nodige bedragen van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 8.Er zijn géén specifieke modaliteiten inzake overgang van uitbetalingsinstelling. De instelling die de werkloosheidsvergoeding betaalt is bepalend voor welke instelling de aanvullende vergoeding betaalt.

Art. 9.De bovenvermelde instellingen bekomen bij het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de visserij" de terugbetaling van de aanvullende vergoeding. Het "Waarborg- en Sociaal Fonds" rekent af op jaarbasis.

De afrekening gebeurt op basis van een boekhoudborderel.

Het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" kan evenwel de nodige bedragen voor de uitkering van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht aan de voorgenoemde uitbetalingsinstellingen voorschieten. Het voorgeschoten bedrag zal naar rato van het uitgegeven bedrag van het vorige jaar worden bepaald. De instellingen zijn verantwoordelijk voor de hun toevertrouwde bedragen en moeten de aanwending ervan rechtvaardigen volgens de door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" gegeven onderrichtingen.

Art. 10.De informatie met betrekking tot het aantal gerechtigde dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht wordt door de uitbetalingsinstelling die belast is met de uitbetaling van deze tijdelijke werkloosheid overgemaakt.

Art. 11.De aanvullende vergoeding waarvan het bedrag is bepaald onder artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, gelijk aan deze van de werkloosheidsreglementering.

Art. 12.De aanvullende vergoeding geniet van de beschermende maatregel tegen bankbeslag (type "B") overeenkomstig de vigerende wetgeving. HOOFDSTUK VI. - Betwistingen

Art. 13.Een geschil ingevolge de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst zal door de meest gerede partij worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de zeevisserij (nr. 143). HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur en opzegging

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in vanaf 1 januari 2020 en wordt afgesloten voor een periode van één jaar. De duur ervan wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, behalve opzegging door één der organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Paritair Comité voor de zeevisserij (nr. 143), betekend bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zeevisserij, ten laatste zes maanden voor de jaarlijkse vervaldag. De opzeggingstermijn heeft uitwerking op de dag volgend op de datum van verzending.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^