Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 22 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden waarvan zwaar werk (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021040910
pub.
22/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden waarvan zwaar werk (2021-2022) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden waarvan zwaar werk (2021-2022).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Vertaling Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020 Invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden waarvan zwaar werk (2021-2022) (Overeenkomst geregistreerd op 12 november 2020 onder het nummer 161880/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers in dienst genomen op basis van een arbeidsovereenkomst en op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van administratief arrondissement Doornik.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders. HOOFDSTUK II. - Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (35 jaar beroepsloopbaan waarvan zwaar werk)

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig en in uitvoering van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op datum van 23 april 2019 (bekrachtigd door het koninklijk besluit van 28 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 138 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 130 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 131 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 139 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019).

Art. 3.Hebben recht op een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, de arbeiders die uitdrukkelijk de wens hebben geuit gebruik te maken van de mogelijkheid van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag : - worden ontslagen tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, behalve om dringende reden, en die; - op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 59 jaar of ouder zijn en die; - op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende kunnen rechtvaardigen, kunnen bewijzen dat ze een zwaar beroep hebben uitgeoefend en gedurende deze periode recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen.

Van deze 35 jaar moeten : - ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet liggen in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst; - ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet liggen in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer zal de bedrijfstoeslag kunnen ontvangen tot op de datum waarop zijn normale rustpensioen van start gaat.

De werknemer die beantwoordt aan de voorwaarden van deze werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag en wiens opzegtermijn na 30 juni 2021 afloopt, behoudt zijn recht op de regeling.

Met toepassing van artikel 22, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen de arbeiders, bij hun inschrijving als werkzoekende en tot 31 december 2022, op hun vraag vrijgesteld worden van de verplichting aangepast beschikbaar te zijn.

Art. 4.Voor de toepassing van artikel 3, wordt beschouwd als "zwaar beroep" : - het werk in opeenvolgende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer dan één vierde van hun dagtaak bedraagt, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; - het werk in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46, gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990; - het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimaal 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder "permanent" wordt verstaan : dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer is en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld. HOOFDSTUK III. - Aanvullende vergoeding

Art. 5.De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers in geval van ontslag zijn van toepassing.

Art. 6.De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 inzake aanvullende vergoeding zijn van toepassing voor de werknemers die toegang hebben tot dit stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en die de leeftijd van 60 jaar nog niet hebben bereikt.

Bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar stijgt de aanvullende toelage voor werknemers van het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag tot 784,62 EUR bruto per maand (bedrag op 1 januari 2019), zonder lager te liggen dan de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering.

Voor de werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag worden de persoonlijke sociale bijdragen die moeten worden ingehouden op het brutoreferteloon dat dient om het bedrag van de bedrijfstoeslag te bepalen, berekend op basis van 100 pct. van het loon in plaats van op 108 pct..

In geval van vermindering van de aan de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag betaalde werkloosheidsuitkering, verbinden de werkgevers zich ertoe het verlies aan werkloosheidsuitkering van de bedoelde werknemer op zich te nemen.

Art. 7.§ 1. Het bedrag van de aanvullende vergoedingen bij werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt geïndexeerd volgens de indexeringsregels vastgesteld voor de lonen van de werknemers van het bekken. § 2. Bovendien wordt het bedrag van deze vergoedingen jaarlijks op 1 januari aangepast door de Nationale Arbeidsraad, op grond van de evolutie van de conventionele lonen. § 3. Voor de werknemers die in de loop van het jaar tot het stelsel toetreden, gebeurt de aanpassing op basis van de evolutie van de conventionele lonen, rekening houdende met het moment van het jaar waarin zij tot het stelsel toetreden; voor de berekening van de aanpassing worden alle kwartalen in aanmerking genomen.

Art. 8.Voor de arbeiders die voor de invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag een vermindering van de arbeidsprestaties genoten in het kader van het tijdskrediet, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het loon dat deze arbeiders zouden hebben ontvangen indien zij hun arbeidsprestaties niet hadden verminderd.

Art. 9.Het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bedoeld in deze arbeidsovereenkomst is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor te stellen aan de werknemer die ervoor in aanmerking zou komen.

Art. 10.Inzake vervanging gelden de wettelijke bepalingen. Het toezicht hierop wordt uitgevoerd in de ondernemingen door de instanties die hiervoor werden aangewezen.

Art. 11.Een werknemer tegen wie de RVA een administratieve sanctie heeft getroffen, kan in geen enkel geval van zijn vroegere werkgever enige compensatie eisen die hoger ligt dan de aanvullende vergoeding waarop hij recht had voor de sanctie werd opgelegd. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2022. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst "Invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar beroepsloopbaan waarvan zwaar werk (2021-2022)" gesloten op datum van 19 juni 2020 en geregistreerd onder het nummer 159760/CO/102.07.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^