Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2007
gepubliceerd op 19 oktober 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012507
pub.
19/10/2007
prom.
19/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 Wijziging van de statuten van het « Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf » (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2007 onder het nummer 83624/CO/130)

Artikel 1.Artikel 19 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart en 27 december 1973, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf », en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 juli 1974, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 19.De bijdrage van de werkgever is vastgesteld als volgt : - van 1 oktober 2007 tot 31 december 2007 : 0,57 pct. van de brutolonen, waarvan 0,15 pct. ten gunste van risicogroepen; - van 1 januari 2008 tot 30 september 2008 : 0,78 pct. van de brutolonen, waarvan 0,30 pct. ten gunste van risicogroepen; - van 1 oktober 2008 tot 31 december 2008 : 0,63 pct. van de brutolonen, waarvan 0,15 pct. ten gunste van risicogroepen; - met ingang van 1 januari 2009 : 0,48 pct. van de brutolonen. ».

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007. Zij heeft dezelfde opzeggingsmodaliteiten en termijnen als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^