Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Prinz Philippe Stadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Velodroom inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007000897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Prinz Philippe Stadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 28/09/2007 numac 2007002173 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007009821 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezingen van de korpschefs zetelend in het evaluatiecollege en van het aantal plaatsvervangers van iedere categorie van leden van het evaluatiecollege bedoeld in artikel 259undecies van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007009842 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dendermonde type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007009843 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Oudenaarde type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een jaarlijkse regularisatievergoeding voor werklozen type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijke brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005 tot invoering van een tijdelijke brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een bijkomende aanvullende vergoeding voor pensioen (1) type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van de arbeiders en de opleidingsinitiatieven ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de eindejaarspremie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding brugpensioen aan sommige bejaarde werklieden type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007012507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, ter wijziging van artikel 3, eerste lid van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 tot toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007012513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van afdelingen A, C, D en E van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en tot wijziging van sommige beschikkingen ervan type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten en andere bicommunautaire welzijnsdiensten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 betreffende de zeevarenden ingeschreven in de Pool der Zeelieden en die worden tewerkgesteld op shortsea schepen die Belgische vlag voeren type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007012527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het gewaarborgd minimum jaarloon en de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007012531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007012530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007012537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007012536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007012535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, betreffende de toekenning van het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007012542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007012541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs" vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 1978 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toepassing van het kaderakkoord 2006-2009 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap - van toepassing op "Equipes SOS enfants" type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen
^