Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009879 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2007 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** type wet prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007011507 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren. - Schorsing van een inschrijving Bij ministeriële beslissing van 2 oktober 2007 genomen in toepassing van artikel 16bis van de wet van 9 maa De schorsing vat aan op 1 november 2007 en loopt tot en met 14 november 2007. type wet prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2007 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 4,028 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 4(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 28 september 2007 wordt de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens de laatste vier maanden van 2007 : 1. een cursus wetgevingstech 2. een cursus wetgevingstechniek te doceren in het kader van een opleiding van vier dagen voor de a(...) type koninklijk besluit prom. 12/08/1974 pub. 19/10/2007 numac 2007000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007003438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007003475 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « BARAKA » genaamd Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « BARAKA », een door de Nati - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 640), op 20 oktober 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007003476 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « ZEESLAG » genaamd Overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 oktober 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « ZEESLAG », een door de Nat - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 550), op 20 oktober 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009903 bron federale overheidsdienst justitie NICC. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 2 juli 2007 zijn benoemd op datum van 8 april 2007 : Officier in de Kroonorde De heer André LACHOWSKI, Attaché. Ridder in de Orde van Leopold II De heer Serge LORY, Technisch desku Mevr. Sabine MOULIN, Technisch deskundige. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009902 bron federale overheidsdienst justitie NICC. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 2 juli 2007 zijn benoemd op datum van 8 april 2007 : Groot Officier in de Orde van Leopold II De heer Valère ECKELMANS, Hoofd van een hoofdafdeling. Ridder in de Orde van Leopold II Mevr. Bernadette HOSTE, Eerste assistent. De heer Yvan VANBECKEVOOR type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009901 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2007 zijn benoemd op datum van 8 april 2003 : Commandeur in de Kroonorde Mevr. Godelieve TIMMERMANS, Adviseur-generaal. Officier in de Kroonorde De heer Franc Ridder in de Leopoldsorde Mevr. Isabelle LAMMERANT, Adjunct-adviseur. De heer Alain VAN OUTRI(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009908 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 oktober 2007 : is in het artikel 1, paragraaf 2, van het koninklijk besluit van 4 mei 2006 waarbij zekere eretekens werden verleend in de Kroonorde, wat betreft de heer De is in het artikel 1, paragraaf 3, van het koninklijk besluit van 4 mei 2006 waarbij zekere ereteken(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009904 bron federale overheidsdienst justitie NICC. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 2 juli 2007 zijn benoemd op datum van 8 april 2004 : Officier in de Kroonorde Mevr. Bernadette HOSTE, Werkleider. De heer Yvan VANBECKEVOORT, Industrieel ingenieur. Ridder in de Kr De heer Hans COPPENS, Technisch deskundige. Ridder in de Orde van Leopold II De heer Yves BRA(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009907 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2007, dat in werking treedt op 30 september 2007, is aan de heer de Dorlodot, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 11(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009909 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 oktober 2007 : - Zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heren : Ensch, J., notaris ter standplaats Aarlen ; Ledoux, J.-P., geassocieerd notaris ter (...) Mevr. Noël, J., advocaat bij de balie van de Franse Orde van advocaten te Brussel (15 november 2005(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden De hierna vermelde personen worden bij de koninklijke besluiten van 12 september 2007 bevorderd, benoemd of vereremerkt vanaf 21 juli 2007 : Leopoldsorde Officier De heer SEGERS, Armand, architect, te Boechout. Ridder De heer CANNEYT, Firmin, zaakvoerder, te Oostkamp; De heer WALCKIERS, Christian, algemeen direct(...) type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007012446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007012443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1990 betreffende het collectief contract type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007012507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007012537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007014308 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, dat in werking treedt op 1 mei 2008, wordt aan de heer Schelfthout, Edmond, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attac Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007014307 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, dat in werking treedt op 1 maart 2008, wordt aan de heer Janquart, Michel, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van advise Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009906 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 oktober 2007 : - blijft aan Mevr. Pontikas, E., medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervul - is aan Mevr. Demesmaeker, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank v(...) type ministerieel besluit prom. 04/10/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007023385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/10/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007023401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/10/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007023400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 10 november 2006, werd de onderneming DEMETS CONTAINERS nv erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor een periode De erkenning draagt het nummer 05/DEEE/01.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007036824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007203140 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van 4 december 2003 waarbij beslist wordt het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwez aan herziening te onderwerpen door opneming van een natuurgebied en een landbouwgebied als planologische compensatie en tot aanneming van het voorontwerp tot herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Les Turluttes", te Chaumont-Gistoux en Walhain

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007018177 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 **** **** «*****» heeft bij de Raad van State de schor(...) type bericht prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007018176 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De politiezone van Tournaisis heeft bij de Raad van State Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 184.582/VIII-6074. Dit besluit is bekendgemaa(...) type bericht prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007018175 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 **** **** «*****» heeft bij de Raad van State de schor(...) type bericht prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203160 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 augustus 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 augustus 2007, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 4279 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007000880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 8 juni 2007 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verle Bij besluit van 25 juni 2007 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het (...) type erkenning prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007000881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 14 juni 2007 wordt het unieke artikel van het ministerieel beslui De woorden « rue Lefebre Caters 1, te 7500 Tournai » worden vervangen door de woorden « boulevard d(...) type erkenning prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203163 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectarchitecten e-gov (niveau A) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) (AFG07017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203165 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "service level managers" (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG07019) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen veiligheidsproces ICT (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG07020) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "business process managers" (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG07021) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectmanagers e-gov (niveau A) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) (AFG07018) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige datamanagers (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG07027) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés programmeringsanalyse (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07028) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor d(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "business analystes" (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG07022) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203171 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici-analist projectleiders (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG07861) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07876) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203172 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders Intel-systemen (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07866) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdesk medewerkers (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07878) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toe(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07879) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemintegrators voor het Rijksregister (m/v) (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07877) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkarchitecten (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07881) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige databankbeheerders (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken ( ANG07880) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toek(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemingenieurs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07882) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeken(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07886) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige operatoren callcenter (niveau C) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07832) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die tw(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203191 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers specialisten raden en commissies (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG07845) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaag(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige strategische medewerkers raden en commissies (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG07846) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aan(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen- inspecteurs voor de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Afdeling Welzijn op het Werk (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG07885) Na(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 29 augustus 2007 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « SA Okay Media » voor he Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...)

erratum

type erratum prom. 16/02/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van een Regeringscommissaris bij de Hogescholen. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007042010 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007203189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Gezondheidszorgberoepen (niveau A) voor het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07049(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007023388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van een lid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2007 numac 2007009912 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1, vanaf 1 mei 2008; -bij de politierechtbank te Bergen : 1, vanaf 20 mei 2008; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Nij - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi : 1, vanaf 1 april 2008; - adjun(...)
^