Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 november 2010
gepubliceerd op 17 december 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2010206263
pub.
17/12/2010
prom.
19/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « IDAHO » type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2010 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010018156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische- en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 55.000.000 EUR in 2010 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW « Vlaams Meldpunt voor Ouderenmishandeling », ter ondersteuning van de promotie van haar actie (folders en ander promotiemateriaal) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 sluiten houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest


Bij koninklijk besluit van 19 november 2010 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « IDAHO » type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2010 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010018156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische- en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 55.000.000 EUR in 2010 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW « Vlaams Meldpunt voor Ouderenmishandeling », ter ondersteuning van de promotie van haar actie (folders en ander promotiemateriaal) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 sluiten, waarbij eervolle onderscheidingen in de Orde van Leopold II worden verleend aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest, worden de woorden "Martine Marie Christine PERSYN" vervangen door de woorden "Martine Marie PERSYN".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 april 2010.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

^