Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 november 2010
gepubliceerd op 30 december 2010

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid aan het Werelderfgoed Centrum van UNESCO

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024476
pub.
30/12/2010
prom.
19/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid aan het Werelderfgoed Centrum van UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het Verdrag inzake biologische diversiteit, afgesloten op de Wereldconferentie over Milieu en Ontwikkeling te Rio de Janeiro op 5 juni 1992 voor ons land van kracht werd op 20 februari 1997;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om de uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit te stimuleren;

Overwegende de verbintenis die de Europese Unie is aangegaan om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te stoppen;

Overwegende de intentiebrief van de federale Minister voor Klimaat en Energie in verband met een jaarlijkse bijdrage van minimaal 40.000 euro aan het Fonds voor het Werelderfgoed (UNESCO) gedurende een periode van vier jaar (2009-2012), in het bijzonder voor activiteiten met betrekking tot de mariene biodiversiteit, de bosbiodiversiteit en de interacties tussen de biodiversiteit en de klimaatverandering;

Overwegende dat het gaat om het ondersteunen van activiteiten op sites van het Werelderfgoed die verband houden met het terugdringen van de emissies door ontbossing en bosdegradatie (REDD+), en meer specifiek voor de uitwerking van een toolkit' om de beheerders van sites van het Werelderfgoed te helpen bij het uitvoeren van evaluaties over de kwetsbaarheid voor klimaatveranderingen en het identificeren van aanpassingsmaatregelen, alsook voor de toepassing van deze toolkit in geselecteerde bossen die behoren tot het Werelderfgoed;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Ministerraad, gegeven op 22 oktober 2010;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 40.000 euro (veertigduizend euro) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (Programma 25.55.1) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2010 uitgetrokken krediet, wordt aan het secretariaat van het Werelderfgoed Centrum verleend als federale Belgische bijdrage voor 2010 ter ondersteuning van de activiteiten in Werelderfgoedgebieden die betrekking hebben op het terugdringen van de emissies door ontbossing en bosdegradatie (REDD+).

Art. 2.Het bedrag van de bijdrage zal worden gestort op de volgende rekening : Bank : Société générale - Paris Saint-Michel Adres : 10, rue Thénard, 75005, Paris, France Rekeningnummer (IBAN) : FR76 30003 03301 00037291909 97 SWIFT : SOGEFRPP Referentie : Contribution World Heritage Fund (196EAR) Directorate General Environment Belgium.

Art. 3.Het bedrag bedoeld in artikel 1 zal in een maal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 4.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het Secretariaat van het Werelderfgoed Centrum.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^