Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2013
gepubliceerd op 11 april 2013

Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Investeringsbank

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003099
pub.
11/04/2013
prom.
19/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/19/2013003099/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2013. - Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Investeringsbank


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring door België van het Verdrag ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Verdrag van Rome) en dus van de oprichting van de Europese Investeringsbank;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van de FOD Financiën, gegeven op 4 maart 2013;

Overwegende de aanbeveling van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie in de conclusies van de Europese Raad op 28 en 29 juni 2012 (EUCO 7612) uitnodigend de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank aan een kapitaal verhoging van de instelling uit te voeren;

Overwegende de beslissing van 31 december 2012 van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank (verwezen VP/12/27), genomen krachtens artikel 4(3) van de statuten van de Bank;

Overwegend artikel 34 van de Belgische Grondwet;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Minister van Financiën wordt gemachtigd om over te gaan tot de verplichting, de vereffening en de betaling van een bedrag van 448.222.000 EUR (vierhonderd achtenveertig miljoen tweehonderd- tweeëntwintigduizend euro) voor de deelname van België aan de kapitaalverhoging van de Europese Investeringsbank.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoelde bedrag wordt aangerekend ten laste van de algemene begroting van de FOD Financiën voor het begrotingsjaar 2013, hoofdstuk 18, organieke afdeling 61, activiteitenprogramma 17, basisallocatie 84.21.01.

Art. 3.De deelname van België aan de algemene kapitaalverhoging van de Europese Investeringsbank zal in één enkele schijf gestort worden, vóór 31 maart 2013, overeenkomstig het door de Raad van Gouverneurs van de Bank genomen Besluit VP/12/27 van 31 december 2012.

Art. 4.Het in artikel 1 bedoelde bedrag zal vereffend worden volgens de in artikel 3 voorziene modaliteiten op de rekening geopend op naam van de Europese Investeringsbank bij Deutsche Bank AG te Frankfurt (Referenties : IBAN : DE62 5007 0010 0938 1948 00; BIC : DEUTDEFF)

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^