Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 april 2013

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013055161 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** De heer **** **** **** ****, geboren te **** op 3 **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de gewestelijke directeur der ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012205746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2009 betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012205750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012205752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de tegemoetkoming van de ondernemingen van de dagbladpers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012205757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012205759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het protocol van akkoord 2011-2012 voor de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de begeleidende maatregelen ten voordele van de arbeiders en arbeidsters van het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de contracten van bepaalde duur, voor een duidelijk omschreven werk en van uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 11/04/2013 numac 2012206366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt de detachering van de heer Luc DETROUX, Staatsraad, naar het Kabinet van mijnheer de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming me type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 maart 2013, is aan de heer Alexander LUCAS, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn func Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013003099 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Investeringsbank type koninklijk besluit prom. 22/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van vergoedingen aan de gezinnen die deelnemen aan het tijdsbudgetonderzoek type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars en CANARA type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013202277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Pemco Brugge van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Brenntag van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Lubrizol Advanced Materials Europe van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit d.d. 23 maart 2013 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François ADAM in het ambt van inspecteur-generaal van de federale politie en va type ministerieel besluit prom. 22/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 21/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013035325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende machtiging tot het gebruik van persoonlijk voertuig om dienstredenen en tot toekenning van kilometercontingenten aan de afgevaardigden van Financiën benoemd door de Vlaamse Regering bij de universiteiten

decreet

type decreet prom. 08/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013035311 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013202244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 29 juni 2012 werd de heer De Leeuw, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge aangewezen om, vanaf 1 juli 2012, het ambt van plaatsvervangend re

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » ertoe wordt gemachtigd een minderheidsparticipatie te verwerven in de CVBA « maRadio.be » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap bij het sturingscomité belast met de supervisie en de evaluatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het generiekefunctieprofiel van het ambt van inspecteur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de selectieproef voor de bevordering tot het ambt van inspecteur

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013018183 bron studiebeurzen Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen Studiejaar 2013-2014 De Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen, bericht de belanghebbenden dat de beurzen van de hiernavolgende stichtingen met ingang van het studieja VERENIGDE STICHTINGEN ADRIAENSSEN : Adriaan Adriaenssen, J.F. Bosschaerts, Cecilia en Isabel Buy(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning van de vestigingseenheid 2640/04 van de autorijschool « Auto-école Pilote », gevestigd te Herve, wordt ingetrokken vanaf 22 maart 2013. type erkenning prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013031175 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 8 september 2011, wordt VANDEN BREEDE Benoît, gedomicilieerd steenweg op Ukkel 319 te 1650 Beersel erkend als Certificat De erkenning draagt het nummer CTEPP-1041301 type erkenning prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013031177 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 6 september 2011, wordt LANGUE David, gedomicilieerd rue Sart Bas 49B, te 6210 Les-Bons-Villers erkend als Certificate De erkenning draagt het nummer CTEPP-1042744 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...) type erkenning prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013031178 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 14 december 2011, wordt COLLONVAL Aline, gedomicilieerd Willemsstraat 14, bus 12.01, te 1210 BRUSSEL erkend als Certificateu De erkenning draagt het nummer CREPP-1078575 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013202276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieur bouwkunde werkveiligheid (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 12/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 16 tot 18 van de programmawet van 4 juli 2011. - Erratum type erratum prom. 12/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Verhuis van sociale zetel De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 4 december 2012 beslist dat het NBN zal verhuizen van de Birminghamstraat 131, te 1070 Brussel, naar de Joseph II-straat 40, te 1000 B(...) type document prom. -- pub. 11/04/2013 numac 2013202083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 maart 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid : 1. (...)
^