Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2008 houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024224
pub.
28/07/2009
prom.
19/06/2009
ELI
eli/besluit/2009/06/19/2009024224/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen sluiten houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 januari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, artikel 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen sluiten houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën van 15 januari 2009 en 20 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Staatssecretaris voor Begroting van 19 februari 2009 en 23 maart 2009;

Gelet op het advies nr. 46.415/3 van de Raad van State van 28 april 2009 gegeven overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 24 van de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen sluiten houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, zal de bestaande tekst van het eerste lid paragraaf 1 vormen en zal de bestaande tekst van het tweede lid paragraaf 2 vormen.

Art. 2.In artikel 25 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° Voor de woorden « De verpleegkundige activiteit moet kwalitatief getoetst worden » wordt de vermelding « § 1.» ingevoegd; 2° Voor de woorden « De Koning richt » wordt de vermelding « § 2.» ingevoegd; 3° Voor de woorden « De in § 2 bedoelde toetsing » wordt de vermelding « § 3.» ingevoegd; 4° Voor de woorden « De Koning kan » wordt de vermelding « § 4.» ingevoegd.

Art. 3.In artikel 37 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de woorden « comptes tenus » vervangen door de woorden « compte tenu ».

Art. 4.In artikel 45, eerste lid, van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst het woord « peux » vervangen door het woord « peut ».

Art. 5.In artikel 55, vierde lid, van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden de woorden « de artikelen 23 en 24 » vervangen door de woorden « de artikelen 36 en 37 ».

Art. 6.In artikel 64 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de woorden « aux articles 123, 130 ou 135 de la Constitution » vervangen door de woorden « aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».

Art. 7.In artikel 70 van de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de woorden « du comité local éthique » vervangen door de woorden « du comité local d'éthique ».

Art. 8.In artikel 76, van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de woorden « le justifient, » ingevoegd tussen de woorden « santé publique » en « l'autorité ».

Art. 9.In artikel 82, § 3, van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst het woord « médico-technique » vervangen door het woord « médico-techniques ».

Art. 10.In artikel 105, § 3, van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de woorden « des critères déterminer les modalités » vervangen door de woorden « déterminer des critères et des modalités ».

Art. 11.In artikel 120, § 1, 5°, van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst de vermelding « article 91 » vervangen door de vermelding « article 98 ».

Art. 12.In artikel 145 van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, zal de bestaande tekst van het eerste lid paragraaf 1 vormen en zal de bestaande tekst van het tweede lid paragraaf 2 vormen.

Art. 13.Artikel 155, § 6, van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 159 van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, zal de bestaande tekst van het eerste lid paragraaf 1 vormen, zal de bestaande tekst van het tweede lid paragraaf 2 vormen en zal de bestaande tekst van het derde lid paragraaf 3 vormen.

Art. 15.In artikel 168 van de bijlage, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 4°, worden de woorden « artikel 152, § 2, tweede lid, voor wat betreft alle geneneesheren-specialisten » vervangen door de woorden « artikel 152, § 2, tweede lid, zoals gewijzigd bij artikel 45, 3°, van de wet van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid sluiten houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, voor wat betreft alle geneesheren-specialisten »;2° in het derde lid worden de woorden « zoals gewijzigd bij artikel 45, 3°, van de wet van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid sluiten houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, op 1 januari 2007 » ingevoegd tussen de woorden « artikel 152, § 2, tweede lid, » en « in werking ».

Art. 16.In voetnoot 12 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt de vermelding « artikel 9ter » vervangen door de vermelding « artikel 9quater ».

Art. 17.In voetnoot 13 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt de vermelding « artikel 9ter » vervangen door de vermelding « artikel 9quinquies ».

Art. 18.Voetnoot 39 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de verwijzing « ; wet van 7 augustus 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1987 pub. 10/03/2009 numac 2009000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen type wet prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen Duitse vertaling sluiten, artikel 26 ».

Art. 19.In voetnoot 66 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst de verwijzing « Loi du 7 août 1987, article 68; » ingevoegd tussen de verwijzing « arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, article 6, § 1er; » en de verwijzing « Arrêté royal du 25 avril 1997, article 12 et article 13; ».

Art. 20.In voetnoot 103 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst de verwijzing « loi du 7 août 1987, article 96; » ingevoegd na de verwijzing « arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, article 10; ».

Art. 21.In voetnoot 118 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst de verwijzing « loi du 7 août 1987 » aangevuld met de vermelding « , article 105 ».

Art. 22.In voetnoot 128 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst de verwijzing « loi du 7 août 1986 » vervangen door de verwijzing « loi du 7 août 1987 ».

Art. 23.In voetnoot 151 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de woorden « arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, article 25; » vervangen door de woorden « arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, article 25; loi du 7 août 1987, article 137; ».

Art. 24.In voetnoot 155 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst wordt de verwijzing « loi du 7 août 1987 » aangevuld met de vermelding « , article 140 »;2° in de verwijzing naar de wet van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten worden de woorden « artikel 33 » vervangen door de woorden « artikelen 33 en 57 ».

Art. 25.Tussen de voetnoten 167 en 170 van de nota's, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden de voetnoten 168 en 169 ingevoegd, luidende als volgt : « (168) Wet van 14 januari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten, artikel 127; wet van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid sluiten, artikelen 47, 59 en 60; wet van 4 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/06/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer type wet prom. 04/06/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling sluiten, artikel 6; koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, artikelen 12 en 13. (169) Wet van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid sluiten, artikel 46.»

Art. 26.In de eerste concordantietabel, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift wordt vervangen als volgt : « CONCORDANTIETABEL WET BETREFFENDE DE ZIEKENHUIZEN EN ANDERE VERZORGINGSINRICHTINGEN »;2° tussen de voorlaatste en laatste rij worden twee nieuwe rijen ingevoegd met volgende vermeldingen :

-

168

-

168

-

169

-

169


3° in de rechterkolom van de laatste rij wordt de vermelding « 168 » vervangen door de vermelding « 170 ».

Art. 27.§ 1. De tweede concordantietabel, gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt vervangen door volgende tabel :

« Nieuw artikel

Oud artikel


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

9bis

11

9ter

12

9quater

13

9quinquies

14

9sexies

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

17bis

24

17ter

25

17quater

26

17quinquies

27

17sexies

28

17septies

29

17octies

30

17novies

31

18

32

19

33

20

34

21

35

22

36

23

37

24

38

25

39

26

40

27

41

28

42

29

43

30

44

31

45

32

46

32bis

47

33

48

34

49

35

50

36

51

37

52

38

53

39

54

40

Opgeheven

40bis

55

41

56

42

57

43

58

44

59

44bis

60

44ter

61

45

62

45bis

63

46

64

46bis

65

47

Opgeheven

48 tot en met 67

66

68

67

69

68

70

69

70bis

70

70ter

71

70quater

72

71

73

72

74

73

75

74

76

75

77

75bis

78

76

79

76bis

Opgeheven

76ter

80

76quater

81

76quinquies

82

76sexies

83

77

84

78

85

79

86

80

87

81

88

82

89

83

90

84

91

85

92

86

93

86bis

94

86ter

95

87

96

88

Opgeheven

89

97

90

98

91

99

92

Opgeheven

93

100

94

101

94bis

102

95

103

96

104

96bis

105

97

106

97bis

107

97ter

108

98

109

99

110

100

111

101

112

102

113

103

114

104

115

104bis

116

104ter

117

104quater

118

105

119

106

120

107

Opgeheven

107bis

121

107ter

122

107quater

123

107quinquies

124

108

125

109

126

110

Opgeheven

111 tot en met 114

127

115

128

116

129

117

130

118

131

119

132

120

133

121

134

122

135

123

136

124

137

125

138

126

139

127

140

128

141

128bis

142

129

143

129bis

144

130

145

131

146

132

147

133

148

134

149

135

150

136

151

137

152

138

153

139

154

139bis

155

140

156

141

157

142

158

142bis

159

143

160

144

161

145

162

146

163

147

164

148

165

149

166

150

167

151

168

-

169

-

170

Art. 5.Wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging »


§ 2. Het opschrift van de tweede concordantietabel wordt vervangen als volgt : « CONCORDANTIETABEL WET BETREFFENDE DE ZIEKENHUIZEN EN ANDERE VERZORGINGSINRICHTINGEN ».

Art. 28.Een derde en vierde concordantietabel worden ingevoegd bij hetzelfde besluit, luidend als volgt : « TABLE DE CONCORDANCE LOI RELATIVE AUX HOPITAUX ET A D'AUTRES ETABLISSEMENTS DE SOINS »

Ancien article

Nouvel article


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

9bis

10

9ter

11

9quater

12

9quinquies

13

9sexies

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

17bis

23

17ter

24

17quater

25

17quinquies

26

17sexies

27

17septies

28

17octies

29

17novies

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

32bis

46

33

47

34

48

35

49

36

50

37

51

38

52

39

53

40

54

40bis

Supprimé

41

55

42

56

43

57

44

58

44bis

59

44ter

60

45

61

45bis

62

46

63

46bis

64

47

65

48 jusqu'à 67

Supprimé

68

66

69

67

70

68

70bis

69

70ter

70

70quater

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

75bis

77

76

78

76bis

79

76ter

Supprimé

76quater

80

76quinquies

81

76sexies

82

77

83

78

84

79

85

80

86

81

87

82

88

83

89

84

90

85

91

86

92

86bis

93

86ter

94

87

95

88

96

89

Supprimé

90

97

91

98

92

99

93

Supprimé

94

100

94bis

101

95

102

96

103

96bis

104

97

105

97bis

106

97ter

107

98

108

99

109

100

110

101

111

102

112

103

113

104

114

104bis

115

104ter

116

104quater

117

105

118

106

119

107

120

107bis

Supprimé

107ter

121

107quater

122

107quinquies

123

108

124

109

125

110

126

111 jusqu'à 114

Supprimé

115

127

116

128

117

129

118

130

119

131

120

132

121

133

122

134

123

135

124

136

125

137

126

138

127

139

128

140

128bis

141

129

142

129bis

143

130

144

131

145

132

146

133

147

134

148

135

149

136

150

137

151

138

152

139

153

139bis

154

140

155

141

156

142

157

142bis

158

143

159

144

160

145

161

146

162

147

163

148

164

149

165

150

166

151

167

-

168

-

169

Art. 5.Loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins

170


TABLE DE CONCORDANCE LOI RELATIVE AUX HOPITAUX ET A D'AUTRES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Nouvel article

Ancien article


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

9bis

11

9ter

12

9quater

13

9quinquies

14

9sexies

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

17bis

24

17ter

25

17quater

26

17quinquies

27

17sexies

28

17septies

29

17octies

30

17novies

31

18

32

19

33

20

34

21

35

22

36

23

37

24

38

25

39

26

40

27

41

28

42

29

43

30

44

31

45

32

46

32bis

47

33

48

34

49

35

50

36

51

37

52

38

53

39

54

40

Supprimé

40bis

55

41

56

42

57

43

58

44

59

44bis

60

44ter

61

45

62

45bis

63

46

64

46bis

65

47

Supprimé

48 jusqu'à 67

66

68

67

69

68

70

69

70bis

70

70ter

71

70quater

72

71

73

72

74

73

75

74

76

75

77

75bis

78

76

79

76bis

Supprimé

76ter

80

76quater

81

76quinquies

82

76sexies

83

77

84

78

85

79

86

80

87

81

88

82

89

83

90

84

91

85

92

86

93

86bis

94

86ter

95

87

96

88

Supprimé

89

97

90

98

91

99

92

Supprimé

93

100

94

101

94bis

102

95

103

96

104

96bis

105

97

106

97bis

107

97ter

108

98

109

99

110

100

111

101

112

102

113

103

114

104

115

104bis

116

104ter

117

104quater

118

105

119

106

120

107

Supprimé

107bis

121

107ter

122

107quater

123

107quinquies

124

108

125

109

126

110

Supprimé

111jusqu'à 114

127

115

128

116

129

117

130

118

131

119

132

120

133

121

134

122

135

123

136

124

137

125

138

126

139

127

140

128

141

128bis

142

129

143

129bis

144

130

145

131

146

132

147

133

148

134

149

135

150

136

151

137

152

138

153

139

154

139bis

155

140

156

141

157

142

158

142bis

159

143

160

144

161

145

162

146

163

147

164

148

165

149

166

150

167

151

168

-

169

-

170

Art. 5.Loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins »


Art. 29.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 november 2008.

Art. 30.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^