Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2007
gepubliceerd op 03 augustus 2007

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007023114
pub.
03/08/2007
prom.
19/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 2.25.4;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid artikel 14, 2°;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage, die op forfaitaire wijze de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 2 van 1 november 2007 tot 31 oktober 2008 dekt, wordt toegekend aan de V.Z.W. van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé, hierna « CIPIQ-S » genoemd, zetelend te 87 Schmiedenacht, L-4993 Sanem, vertegenwoordigd door de voorzitster, Mevr. Marie-Lise Lair.

Deze toelage wordt vastgesteld op een bedrag van zestigduizend (60.000) EUR en wordt aangerekend ten laste van artikel 41.33.35.77 afdeling 52 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 2.Als tegenprestatie voor deze toelage verbindt de CIPIQ-S zich ertoe de volgende activiteiten te ontwikkelen voor heel België : 1° de voorbereiding van een duurzame integratie van op evidentie gebaseerde praktijkvoering in de thuisverpleegkundige zorg via : - de definiëring en validering van een methodologie voor het uitwerken van richtlijnen voor de thuisverpleging op basis van de beschikbare wetenschappelijke evidentie, met de inbreng van alle actoren van de eerstelijnszorg, getest in de thuisverpleegkunde door zorgverleners die niet aan de ontwikkeling meewerkten; - de definiëring en validering van een methodologie voor het implementeren en verspreiden van deze richtlijnen in de thuisverpleging en bij de beoefenaars in de eerstelijnszorg; - de definiëring en validering van een methodologie voor de opleiding en evaluatie van het gebruik van deze richtlijnen in de thuisverpleegkunde. 2° De promotie van de kwaliteit in de thuisverpleegkunde met name door de productie van Evidence-Based richtlijnen voor de thuisverpleegkunde via : - het opstellen van aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de thuisverpleegkunde waarvan het onderwerp en de modaliteiten in overleg bepaald zullen worden door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de CIPIQ-S; - het regelmatig herbekijken van de richtlijnen in de thuisverpleegkunde en het aanpassen ervan op basis van eventuele nieuwe evidenties; - het ter beschikking stellen van instrumenten ter ondersteuning van de toepassing van de richtlijnen in de praktijk van de thuisverpleegkunde; - het ter beschikking stellen van instrumenten voor de verspreiding van de richtlijnen in de thuisverpleegkunde; - het evalueren van het gebruik van de richtlijnen in de thuisverpleegkundige praktijk.

Art. 3.Teneinde toe te zien op het realiseren van de doelstellingen beschreven in artikel 2, wordt een begeleidingscomité binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opgericht met de volgende samenstelling : - Een vertegenwoordiger van de Minister van Volksgezondheid; - Twee vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Dit begeleidingscomité heeft de bevoegdheid de aanvraag voorzien in artikel 4 goed te keuren.

Art. 4.Om de toelage te ontvangen moet CIPIQ-S bij het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, binnen de maand na publicatie van huidig besluit in het Belgisch Staatsblad, een aanvraag indienen, vergezeld van : 1° en activiteitsplan voor de periode van 1 november 2007 tot 31 oktober 2008;2° het bankrekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden.

Art. 5.Na validatie door het begeleidingscomité van de aanvraag bedoeld in artikel 4, stort het Directoraat generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer een voorschot van 50 % van de toelage bedoeld in artikel 1 op de bankrekening bedoeld in artikel 4, 2°.

In geval van moeilijkheden, kan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu indien zij het nodig acht, de CIPIQ-S oproepen om de noodzakelijke stukken of uitleg te verschaffen.

Art. 6.§ 1. Uiterlijk op 15 november 2008 maakt de CIPIQ-S aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de volgende stukken over : 1° een verslag met betrekking tot de activiteiten ontwikkeld in uitvoering van artikel 2;2° de boekhoudkundige stukken met betrekking tot de activiteiten ontwikkeld in uitvoering van artikel 2. § 2. Na onderzoek van de documenten bedoeld in § 1, betaalt het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer het saldo van de toelage bedoeld in artikel 1 op de bankrekening bedoeld in artikel 4, 2°. § 3. Indien het bedrag bewezen door de boekhoudkundige stukken lager ligt dan het bedrag voorzien in artikel 1, alinea 2, is de CIPIQ-S gehouden de teveel ontvangen sommen terug te betalen binnen de maand van ontvangst van de afrekening verstuurd door het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer. § 4. Zullen enkel in aanmerking komen : de personeelskosten en de werkingskosten zoals vergoedingen, lonen en wedden, sociale lasten, kleine bureaukosten en kosten van dienstverlening.

In het geval de werktijd van bepaalde personeelsleden verdeeld zou zijn tussen verschillende beroepsbezigheden, meer bepaald, met name, het onderwijs, het onderzoek en de geneeskundepraktijk, zal slechts dat gedeelte (in tienden berekend) van hun wedden in aanmerking komen, dat overeenkomt met de tijd besteed aan de werkzaamheid gesubsidieerd krachtens dit besluit.

Voor elk tewerkgesteld en gesubsidieerd personeelslid wordt een loonfiche bezorgd aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer. § 5. De investeringskosten worden niet terugbetaald. § 6. De onkosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking.

Art. 7.Alle elementen geproduceerd door de CIPIQ-S in het kader van de activiteiten vermeld in artikel 2 zijn eigendom van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, vrij van alle copyright en alle andere rechten.

In alle omstandigheden, zal de CIPIQ-S de in het kader van de uitvoering van dit besluit verkregen informatie of inlichting vertrouwelijk houden en geen enkel gebruik ervan kunnen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2007.

Art. 9.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^