Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2007
gepubliceerd op 10 juli 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » voor het jaar 2006

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2007023112
pub.
10/07/2007
prom.
19/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » voor het jaar 2006


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de noodzaak om de VZW Project Farmaka de vereffening van een tussentijdse schijf van zijn toelage te waarborgen om de VZW toe te laten de continuïteit van haar activiteiten te verzekeren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 31 mei 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 december 2006 tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » wordt geschrapt en vervangen als volgt : « Art.2. De vereffening van deze toelage zal op volgende wijze geschieden : - 300.000 EUR na de ondertekening van dit besluit tegen voorlegging van een schuldvordering; - 200.000 EUR op 15 juni 2007 tegen voorlegging van een schuldvordering en na storting door VZW « Project Farmaka » aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten van het bedrag van 85.250 euros houdend voor terugbetaling van het te veel geïnde bedrag krachtens het koninklijk besluit van 8 december 2005 tot toekenning van een toelage aan het « Projekt Farmaka » voor het jaar 2005; - 100.000 EUR maximum, hetzij het saldo, naargelang de echt bevonden verantwoordingsstukken betreffende uitgaven verricht door de in artikel 1 bedoelde vereniging en na goedkeuring door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten van de staat van inkomsten en uitgaven en van het activiteitsverslag betreffende 2006, en na gunstig advies van de Inspectie van Financiën, tegen voorlegging van een schuldvordering. »

Art. 2.Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^