Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007003368 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroe(...) 1. « Sentier de la Concorde », een grond voor een oppervlakte volgens het meten van 2 a 89 ca 15 dm(...) type wet prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007021076 bron grondwettelijk hof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is op 26 juni 2007 de heer Marc Bossuyt gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof met ingang van 9 oktober 2007. type wet prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 05/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007000574 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, &****; 2, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, wat betreft de aanwerving van stagiairs-vrijwilligers van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007000573 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, wat betreft de betrekkingen van assistent-deskundige bij een organisatie van de Verenigde Naties of een andere multilaterale organisatie type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007002141 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007003357 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007007176 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bepalingen betreffende het pensioen en de aanpassing van de loopbaan van de militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007009664 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2007 : - is Mevr. De Busscher, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is Mevr. Snoeckx, A., substituut-procure Zij wordt gelijktijdig benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Tongeren; type koninklijk besluit prom. 20/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit van tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 161 op de spoorlijn 162 Namen-Sterpenich te Aarlen machtigt mits de vernieuwing van de onderdoorgang, gelegen aan km 204,748 van dezelfde lijn type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007021084 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toestemming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2007 wordt aan de heer Md Nurunnabi, houder van de nationaliteit van Bangladesh, toestemming verleend, met ingang van 1 april 2007, in België het beroep type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007022761 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007022774 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007022954 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023112 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de ondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007002142 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2006 houdende aanstelling of erkenning van de leden van het beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 20/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007003354 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties - Floating Rate - 22 juni 2011 », afgekort « OLO FRN 2011 » type ministerieel besluit prom. 20/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007014181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regels betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 28 september 2004 tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetenschappelijke anciënniteit van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007022958 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Einde mandaat Bij ministerieel besluit van 3 mei 2007, wordt het mandaat van de heer Van Calster, Johan beëndigd met ingang van 4 april 2007, datum van publicatie van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besl type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007022990 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de toegang van het publiek tot informatie over cosmetica type ministerieel besluit prom. 22/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007027094 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector van Tombroek - Moeskroen type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007027095 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de door de « Intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. » onteigening ten algemenen nutte bij wijze van hoogdringendheid om de uitbreiding van de steengroeve van Komen-Waasten ten gunste van de « SA Briqueteries de Ploegsteert » toe te laten

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007003376 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanstelling. - Vernietiging Bij arrest nr. 172.740 van 26 juni 2007 heeft de Raad van State, afdeling Administratie, VIIIe Kamer, het koninklijk besluit van 17 juni 2002 vernietigd waarbij de heer Jean-Claude Laes per 1 juli 2002 aa Dit arrest zal bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt op dezelfde wijze al(...) type arrest prom. 08/03/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007031292 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de financiële actoren

decreet

type decreet prom. 31/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007027096 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu type decreet prom. 07/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de bevordering van de musea en van de cultureel-erfgoedpublicaties type decreet prom. 25/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036057 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden in de afdeling Agronomie en de technische categorie van het niet-universitaire onderwijs van het lange type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007, van 1 oktober 2006 tot 30 september 2007 worden aangewezen als voorzitter en ondervoorzitter van de Interuni 1° Bernard Rentier, rector van de « Université de Liège », als voorzitter; 2° Bernard Coulie, re(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007202094 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 mei 2007 in zake A. J. tegen F. K., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 mei 2007, heeft de Rechtbank van eerste aanleg t 1. « Schenden artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 32, 2°, en 1253quater van(...) type bericht prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007202248 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2007, zijn een beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 4252 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007009606 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Burgerlijke Stand Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi gegeven op 30 maart 2007 is ten verzoeke van Mevr. Cascio, Antonina, wonende te 7830 Bassily, type vonnis prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007009605 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Burgerlijke Stand Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 19 april 2007, is ten verzoeke van : - Mevr. Brabant, Suzanne, wonende te 7011 - Mevr. Brabant, Marie-Josée, wonende te 7011 Ghlin, rue Charles Piron 49; - de heer Vanescotte,(...)

erratum

type erratum prom. 30/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor en van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad. - Erratum type erratum prom. 13/12/2005 pub. 10/07/2007 numac 2007014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat. Erratum type erratum prom. 12/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023116 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum

document

type document prom. 05/04/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2006 houdende aanwijzing van de leden van het paritair comité voor het Gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2007, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier Mevrn. : Chainaye, Francine, 8 april 2007; Coen, Marie, 8 april 2007; Meert, Isabel Petit, Carine, 8 april 2007. De heren : Castiaux, Jacques, 8 april 2007; Goffin, Michel, (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007022959 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 mei 2007 wordt Mevr. Wittevrongel, Lien, attaché A11 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en organisatie, met ingang van 1 mei 2007, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007009656 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het mandaat van leden van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding De raad van bestuur is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke opleiding opgericht door de wet van 31 januari De raad van bestuur is belast met : 1° de goedkeuring van het door de directie voorgestelde jaar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007021078 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven betrekkingen 1. Vacante betrekkingen. 1.1. Twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid zijn te begeven bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van **** (****) :

document

type document prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007003377 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 5 juli 2007 wordt de heer Jean-Pierre Arnoldi, administrateur-generaal van de Thesaurie, vanaf heden aangewezen als dienstdoend voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdi Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type document prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 juni 2007, dat in werking treedt de dag waarop 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : FRANCOI(...) type document prom. -- pub. 10/07/2007 numac 2007021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het clusterinitiatief van het programma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling » - SSD I. Inleiding bij het SSD De Ministerraad heeft op 4 maart 2005 de uitvoering goedgekeurd van het programma « Wetenschap voor een duur Het onderzoeksprogramma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling » sluit aan op het eerste en he(...)
^