Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 31 juli 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wat de bepalingen in verband met de jaarlijkse leeftijdsbijslag betreft

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022392
pub.
31/07/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/19/2013022392/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wat de bepalingen in verband met de jaarlijkse leeftijdsbijslag betreft


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 maart 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 11 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 4 juli 2013;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk het geheel aan budgettaire maatregelen uit te voeren die door de regering in juni 2013 werden beslist teneinde het overheidstekort snel te verminderen en zo de engagementen te respecteren die door België werden aangegaan ten opzichte van de instellingen van de Europese Unie;

Overwegende dat het recht op de jaarlijkse leeftijdsbijslag ontstaat in de maand juli en het bedrag wordt betaald in augustus en overwegende dat de sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen snel moeten beschikken over de vereiste reglementaire basis om de nieuwe bedragen toe te passen;

Gelet op advies 53.667/1 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 21bis van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2006 en vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2010, wordt vervangen als volgt: «

Artikel 21bis.§ 1. De bedragen van de kinderbijslag opgenomen in de artikelen 17, 18, 19 en 20, § 1 worden vanaf het jaar 2006 verhoogd met een jaarlijkse leeftijdsbijslag van : a) 20,92 EUR voor een kind dat nog geen 5 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is.Deze bijslag wordt niet toegekend voor de jaren 2006, 2007 en 2008; b) 44,40 EUR voor een kind dat ten minste 5 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is en nog geen 11 jaar is op die datum;c) 62,16 EUR voor een kind dat ten minste 11 jaar oud is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is en nog geen 17 jaar is op die datum;d) 20,92 EUR voor een kind dat ten minste 17 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is. Deze bijslag wordt niet toegekend voor de jaren 2006 en 2007. Het bedrag van 20,92 EUR wordt op 41,02 EUR gebracht voor het jaar 2009, op 41,84 EUR voor het jaar 2010, op 62,76 EUR voor het jaar 2011 en op 83,68 EUR vanaf het jaar 2012. » § 2.In afwijking van de eerste paragraaf wordt, voor wat betreft de kinderen die niet rechtgevend zijn op een bijslagbedoeld in de artikelen 17bis, 17ter en 20, § 1, tweede lid, § 2 en § 2bis of op een bedrag bedoeld in de artikelen 17, tweede lid, 18, 19 en 20, § 1, derde tot en met zesde lid, het bedrag van de bijslag vastgesteld op : 1° Voor het jaar 2013 : a) 16,67 euro voor een kind dat nog geen 5 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is;b) 37,89 euro voor een kind dat ten minste 5 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is en nog geen 11 jaar is op die datum;c) 53,05 euro voor een kind dat ten minste 11 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze toeslag verschuldigd is en nog geen 17 jaar is op die datum;d) 72 euro voor een kind dat ten minste 17 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is.2° Vanaf het jaar 2014 : a) 15,16 euro voor een kind dat nog geen 5 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is;b) 32,59 euro voor een kind dat ten minste 5 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is en nog geen 11 jaar is op die datum;c) 45,47 euro voor een kind dat ten minste 11 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze toeslag verschuldigd is en nog geen 17 jaar is op die datum;d) 60,63 euro voor een kind dat ten minste 17 jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór dat waarin deze bijslag verschuldigd is. § 3. De bijslagen bedoeld in de artikelen 17bis, 17ter en 20, § 1, tweede lid, § 2 en § 2bis en de bedragen bedoeld in de artikelen 17, tweede lid, 18, 19 en 20, § 1, derde tot en met zesde lid, verschuldigd voor de maand juli, zijn bepalend voor de toepassing van de eerste en de tweede paragraaf ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor de Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

^