Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003222
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/19/2013003222/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, vervangen bij de programmawet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Financiën, gegeven op 1 februari 2012;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 2 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Pensioenen, gegeven op 30 maart 2012;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de Overheidssector, gegeven op 4 april 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 16 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 22 mei 2012;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/80/2 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 22 april 2013;

Gelet op het advies 53.455/2 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat bij de Federale Overheidsdienst Financiën de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A benoemd worden in de gemene loopbaan en toegewezen worden aan een functie van de federale functiecartografie;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Pensioenen, de Minister van Financiën, de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector, wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « bij de Pensioendienst voor de Overheidssector » ingevoegd tussen de woorden « Rijkspersoneel, wordt » en de woorden « de benoeming in een vacante betrekking ».

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Bij de Pensioendienst voor de Overheidssector worden vergelijkende selecties voor overgang naar niveau A georganiseerd, die toegang verlenen tot de betrekkingen van de klasse A2 waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden.

Bij de Pensioendienst voor de Overheidssector worden proeven over de beroepsbekwaamheid georganiseerd, die de ambtenaren van niveau A, bij wege van bevordering, toegang verlenen tot de betrekkingen van de klasse A2 waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden. ».

Art. 4.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Bij de Pensioendienst voor de Overheidssector kan voor de bevordering in het niveau A of de overgang naar het niveau A, de functiebeschrijving of het vacaturebericht bepalen dat de kandidaten voor de betrekking, laureaat dienen te zijn van een vergelijkende selectie, een proef over de beroepsbekwaamheid, een vergelijkend overgangsexamen of een examen voor verhoging, waardoor toegang wordt verleend tot de betrekkingen van de klasse A2, waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden. ».

Art. 5.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.In afwijking van artikel 29, § 4 en 41, § 3, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel kunnen bij de Pensioendienst voor de Overheidssector de ambtenaren, bij een bevordering in een vacante betrekking van het niveau A, bezoldigd worden in de tweede weddeschaal van de klasse. ».

Art. 6.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor de Pensioenen en de Minister bevoegd voor de Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Pensioenen, A. DE CROO De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ

^